is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne vrijgevigheid, «vuur temperende door er olie in te werpen," gedurende drie jaar en langer. Halssnoer-schandaal (kardinaal de Rohan, madame de Lamotte, de aarts-kwakzalver Cagliostro de voornaamste acteurs), op eene tragische wijze den naam der koningin bezoedelende, wordt publiek voor de rechtbank (1785); vonnis uitgesproken over de bovengenoemden en anderen (31 Mei 1786), verwekt groote opschudding en wordt door iedereen besproken. Calonne, wiens leeningsplannen ten slotte uitgeput zijn, roept de notabelen samen (eerste samenroeping van de notabelen) (22 Februari 1787), om zijne nieuwe belastingplannen goed te keuren; zij willen met hem niets te maken hebben, zoodat hij ontslagen en «verbannen" wordt: (8 April 1787). De eerste vergadering der Notabelen — die niet alleen over dit onderwerp sprak, maar ook over alle publieke aangelegenheden, en onder anderen van Staten-Generaal gewaagde — duurde van 22 Februari tot 25 Mei 1787.

1787.

Kardinaal Loménie de Rrienne, die reeds langen tijd dien post begeerd had, volgt Calonne op. Een man, die nu zestig jaar oud is; onstandvastig, onbeteekenend, ontwerpt belasting-edicten, zegelbelasting (Edit du Timbre, 6 Juli 1787) en andere, met «successieve leeningen" en dergelijke, welke het parlement, tot groote vreugde van het publiek, niet wil registreeren. Geen vredelievende houding van het publiek, alles in oppositie, de parlementen te Parijs en elders worden beroemd. Twisten tusschen Loménie en de parlementen. Lits-de-justice (het eerste 6 Augustus 1787); Lettres-de-cachet, en dergelijke middelen; algemeene "Verbanning" van het parlement (15 Augustus 1787), dat op voorwaarden terugkomt, (20 September). Toenemende ergernis van het volk. Loménie helpt zich door tijdelijke leeningen, totdat hij gereed is het muitzieke parlement te bedwingen.

1788. Januari tot September.

Lente 1788, groot plan om de parlementen op te heffen en in plaats daarvan te benoemen eene «cour plénière," die gehoorzaam zal zijn wat betreft het registreeren en in andere opzichten. Dit plan ontdekt vóórdat liet nog goed rijp was; het parlement in permanente zitting, debatteerende den geheelen nacht (3 Mei), toegejuicht door liet volk, dat de buitenhoven overstroomt; d'Espréménil en Goeslard gearresteerd door militairen bij het aanbreken van den dag (4 Mei), en weggevoerd naar verre gevangenissen; het parlement zelf verbannen. Eene poging om te regeeren, dat wil zeggen: geld te verkrijgen, enkel door koninklijk edict, daar de «cour plénière" bij haar geboorte is overleden. Verzet van alle provinciale parlementen, onder aanhoudende toejuiching van het volk. Vernielende hagelstorm, (13 Juli), waaraan wordt herinnerd het volgende jaar. Koninklijk edict (8 Augustus), dat de Staten-Generaal, dikwijls vroeger toegezegd, werkelijk zullen vergaderen in de volgende Mei. Proclamatie (16 Augustus), dat «betalingen der schatkist voortaan voor drie vijfde in baar geld en de overige twee vijfde in papier zullen gedaan worden," met andere woorden, dat de schatkist insolvent is. Loménie daarop ontslagen, tot groote vreugde van het volk, dat meer oproerig is dan gewoonlijk. Necker, de gunsteling van iedereen, wordt onmiddellijk teruggeroepen (24 Augustus) uit Zwitserland om hem op te volgen en de «redder van Frankrijk" te worden.

1788. November tot December.

Tweede samenroeping der Notabelen (6 November — 12 December) door Necker met het doel, om te bepalen, op welke wijze de Staten-Generaal zullen gehouden