is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«die weten te sterven," komen te Parijs aan (2.9 Juli)-, maaltijd in de Champs Elysées.

1792. Augustus.

De opwinding neemt te Parijs toe; Frankrijk dat vol energie is, wordt verhinderd zichzelf te verdedigen door een „werkelooze regeering." Geheime vergaderingen, beraadslaging tussclien het gemeentebestuur en de clubs, Danton wordt geacht daar de organiseerende man te zijn. 10 Augustus : Algemeene opstand van de gewapende bevolking van Parijs; de Tuilerieën ingenomen, de Zwitsersche Gardes vermoord. De koning had, vóórdat er geweld werd gebruikt, met de koningin en den dauphin eene schuilplaats gezocht in de zaal der Wetgevende Vergadering. Zij blijven daar tot 13 Augustus < Vrijdag tot Maandag), luisterende naar de debatten, in eene journalisten-loge. Zij worden vandaar gebracht naar den Tempel «als gijzelaars," vanwaar zij niet weggaan dan om te sterven. De W etgevende Vergadering vaardigt een decreet uit, dat eene Nationale Convent,e (parlement met absolute macht) zal gekozen worden, (10 Augustus 1792). Hierna blijft de W etgevende Vergadering in functie, totdat de Conventie gekozen is.

DEEL III: DE GUILLOTINE. (10 Augustus 1792—4 October 1795.)

1792 Augustus-September.

De Wetgevende Vergadering zet bare zittingen voort, totdat de verkiezing afaeloopen is° De vijand komt nader met de gewapende emigranten en dringt Frankrijk binnen, in' de buurt van Luxemburg; Longwy ingenomen, bijna zonder teeenstand <23 Augustus); voorbereidende maatregelen voor liet beleg van \erdun. Deg Oostenrijkers, die Thionville belegeren, kunnen bet niet innemen. Dumounez bezet de passen van Argon,ie (29 Augustus). Groote opwinding in I arijs. Zondag 2 September tot Donderdag O September: Septembermoorden. beschreven in Boek I, Hoofdstukken IV-VI. De Pruisen hebben Verdun ingenomen op ^^pember (Zondag terwijl de moorden een aanvang nemen). Dumounez blijft wachten in de passen van Argonno; de Pruisen daar drie weken opgehouden Hongersnood en regen; slag of kanon na de bij Valmy (20 September), de Franscben vluchten me , zooals men verwachtte. De Conventie komt bijeen: 22 September 1792; de W etgevende Vergadering had tot den vorigen dag zitting gehouden en gaat nu uiteen; de Republiek denzelfden dag afgekondigd. De Oostenrijkers, die het beleg van Thionville opheffen, belegeren Rijssel (28 September-8 October), maar kunnen het niet innemen; de splinter van een Rijsselsche bom. De I ruisen in den ™odde wadende geplaagd door dyssenterie en hongersnood, zijn verplicht terug te trekken, Goethe s' verhaal over dien aftocht. Totale mislukking van de Brunswijksche

onderneming.