is toegevoegd aan uw favorieten.

De Fransche Revolutie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96; en Coigny, koopt Rambouillet, 18; en de Notabelen, 109; houdt eene koninklijke zitting, 122—124 ; ontvangt de afgevaardigden der StatenGeneraal, 164; in den optocht van de StatenGeneraal, 166, 181; rede van, 184; toespraak tijdens koninklijke zitting, L01 ; een deputatie der Nationale Vergadering naar, 228; eene tweede en derde, 247; wordt onderricht van den val der Bastille, 248; eene vierde deputatie op weg naar, 248; komt in de Nationale Vergadering, 249; gaat naar Parijs, 251; Baillv overhandigt de sleutels aan, 251; plaat van zijn aankomst op het Hotel de Ville, 262; en het recht van vrede en oorlog, 263; en zijn kamerdienaar, 271; is verlaten, S;72; wil vluchten, 294; onderteekent de besluiten van 4 Augustus, behalve dat van de rechten van den mensch, 295; is soezerig, 295; op het diner der lijfgardes, '298; Thiers beschrijving van zijne houding ten opzichte van de, constitutioneele artikelen en de rechten van den mensch, 305; naar huis geleid op 5 Octob. 311; en Louison Chabray, 314; wil niet naar Metz vluchten, 317; keurt de constitutioneele aitikelen en de rechten van den mensch goed, 319; en Lafayette, 321; door Parijs verzocht daar residentie te nemen, 321; vertoont zich aan het volk, 329; wil naar Parijs gaan, 329; te zijner eer vreugdeschoten gelost, (plaat) 330; zijn verstandigst besluit, 331; gaat naar Parijs, 333—335 ; aankomst te Parijs, (plaat) 334; overzicht over zijn toestand, II, 5; gehuisvest in de Tuilerieën, 6; Hersteller der Fransclie vrijheid, 7; kan niet op jacht gaan, leert slot enm aken, 7; plannen van, 44; brengt een bezoek aan de Vergadering, 44, 45; inhoud van de toespraak van 45; schenkt toestemming tot het houden van het bondsfeest, 57; bij het bondsfeest, 05; zijn eed bij het bondsfeest, 70; teekent het besluit betredende wederspannige geestelijken, 122; Krfelijke Vertegenwoordiger, 122; wil vluchten, 123; en het complot van d'Inisdal, 124; zijne tantes vluchten, 127; op den dag der dolken, 134; verkoudheid van, 135; pamflet op die verkoudheid, 135; maakt toebereidselen om naar St-Cloud te gaan, 154; door het volk verhinderd, 156; maakt zijn beklag bij de Vergadering, zijne mededeeling aan de buitenlandsche hoven, 156; gevolg van zijne verijdelde reis, 15*; zijne circulaire, 163; protest tegen de bekrachtiging van decreten, 163; vlucht, 165; mémoire aan do Vergadering, 170; manier van vluchten, 173; heeft posten langs den weg, 173—175; ontdekt door Drouet, 177; nabij Varennes, 180; gevangen genomen te Varennes, 180; (plaat) 181: Dulaure's lezing over de arrestatie, 180, 182; ten huize van Sausse, 182; (plaat) 1S4; zijn besluiteloosheid, . 182—185; keert naar Parijs terug, 186; (plaat) 188; ontvangst aldaar, 187; de vraag over zijne afzetting, 1 g9—192 ; wordt in zijn ambt hersteld, bekrachtigt cle Constitutie, pijnlijke scène in de Vergadering, 199; doet een tochl door Parijs; 202; in het Théatre italien, 202; ontvangst van de deputatie der Législative, 216; toestand van, 229; wil geen nieuwe maison civile inrichten, 243; stelt,

met tranen in de oogen, drn oorlog voor, 254; zijn twee veto's, 263; brief van Roland aan, 263; ontslaat Roland, Servan en Clavière, 263; drinkt op de gezondheid der natie, (plaat) 268; nieuw verdrag nut zijn volk, (spotprent) 269; brief aan den graaf van Provence, 270; en Pétion, 275, 297; op het Bondsfeest met een maliënkolder, 281; laatste lever van, 2'.4, 295; tiende Augustus, 801, 303 ; b> geeft zich naar de Wetgevende Vergadering, 303; wordt naar den Tempel gezonden, 315; (plaat) 315; testament van, (plaat) III, 2, 99, 100; in den Ttmpel, 82; en zijne familie, (plaat) 84; dagelijksche bezigheden, 82; verzoek aan den algemeenen raad der commune, 82, 83; fac-simile, 83; kwestie van het proces tegen, 88, 95; en Gamain, 93; voor de balie der Conventie, 96—99; van zijne familie gescheiden, 99; zijne advocaten, 100, 101; onderhoud met Malesherbes, (plaat) 98; voor zijne rechters, 102 ; (plaat) 102; veroordeeld, 105—109; Edgeworth bij, 113, 118; afscheidstooneel, 114,115; (plaat) 115; ontvangt de sacramenten, 115; (plaat), 116 ; geeft het sein om te vertrekken, 116; (plaat) 117; terechtstelling van, 116—118; (plaat) 118; laatste oogenblikken (volgens Samson), 118, 119; Samson toont het hoofd van, 119; (plaat) 120; zijn overlijdensacte, 119.

Loiserolles, otfert zich voor zijn zoon op, III, 306; (plaat) 307.

Longwy, in handen der Pruisen, III, 12; vluchtelingen van, te Parijs, 15, 16.

Loque, (zie Lodewijk XV en zijne dochters), beweent haar vader, I, 36.

Losme-Salbrav, de, majoor, I, 232; en de markies de Pelleport, vermoord, 241.

Lotharingen, toestand in, II, 90.

Loughborough, lord-kanselier, en zijne maatregelen, 111, 327.

Louis-Ph ilippe, koning der Franschen, deurwachter, II, 4 '.

Loustalot, Arm and de, dagbladschrijver, I, 283.

Louvet, zijn Chevalier de Faublas, 1,77,91; bij den optocht der Staten-Generaal, 169; en het gebruik van suiker, II, 226, 228; wederlegt Robespierre, 250; zijn Seutinelle, 290; lid der Conventie, III, 46; beschuldigt Robespierre, 89, 90; portret van, 91; gearresteerd, 170; zijne «Déclaration a la France," 174; zijn vlucht, 185, 200; ontkomt naar Zwitserland, 217; in de Conventie terug, 316,

Louvois, Francois Michel le Tellier, markies de, minister van Oorlog van Lodewijk XIV, Philippson over hem, het praatje met de tang, I, 271.

Lucern, monument te, (plaat) II, 309.

Luchtballons, als verspieders, III, 265.

Luckner, Nicolas baron, portret van, II, 81; opper-generaal, 81; en Lafayette, de twee chefs van het leger, cominandement van, 259; en Dumouriez, 277; geguillotineerd, III, 231.

Luneville, inspecteur Malseigne te, II, 95.

L ut her, Martin, te Worms, woorden hein in den mond gelegd, I, 166,