is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeiien ontmantelingen, welke aan de oorspronkelijke indeeling niets veranderden. Het feit dat enkele kleine pyraniiden soms door koningen die lang regeerden zijn gesticht en schijnbaar in tegenspraak hiermee, kan worden toegeschreven aan mindere bouwlust. gebrek aan geld, vertraging door oorlog en andere oorzaken. Het is zeker nioeielijk aan te nemen dat Chéops, de stichter der grootste pvramide, ter oppervlakte van i>4;»00 M2. en welker bouw ongeveer vijfentwintig jaren heeft geduurd, dergelijk reuzenwerk durfde herinnen in de onzekerheid of hem een lange regeering ter voleindiging van het werk was beschoren: doch omgekeerd wijst de plaatsing van het ko¬

ningsgraf met ue gangen (fig. 8) op een grootschen aanleg.

(hitzagwekkend door zijn afmetingen, bewonderenswaardig door zijn zuivere uitvoering staat het reusachtige monument daar. als symbool van onvergankelijkheid en oppermacht, aldus den hoogen rangdes stichters kenmerkend. Bewaarplaats zijner mummie, wordt heel zijn samenstelling en aanleg beheerscht door het denkbeeld: te zijn een ondoordringbare, eeuwige woning. Daartoe voeren

Fijt !l. I onslniclii' van <le Iirafkanirr (1'. A geheimzinnige , Sllialle

lange gangen in verbijsterende wendingen en door zware granietblokken versperd, tot de kern van den reuzentuniulus, waar het koningsgraf zich bevindt (fig. 8) en tot onderaardsche kaniers, ver beneden aangebracht. Volmaakt is de uitvoering van het inwendige. Fijne kalksteen en graniet in ontzaglijke blokken toegepast, bekleeden de wanden der gangen, hallen en kamers. Hun onberispelijk voegverband en gepolijste oppervlakte stempelen ze tof een meesterstuk van steen houw werk.

Bijzondere zorg is aan de grafkamer gewijd, waarboven zeven zware granieten platen zijn gelegd om de ruimte tegen den geweldigen vcrtikalen druk te beveiligen (fig. !<).