is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op verlangen van den Pharao Cheops, uit de rots werd gehouwen, een lilijk

van groot*? kunstbeschaving en macht „Pharao wilde dat de rots God

werd." De bedreven techniek van dit als oudst bekende kunstwerk getuigt, dat reeds een lange periode van ontwikkeling moet zijn voorafgegaan.

Door den moedwil der Mamelukken, die er een schijf van maakten, is de kop jammerlijk verminkt. Toch is de oorspronkelijke uitdrukking van kracht nog wel overgebleven.

Vooral tijdens de heerschappij van het oude lijk van Memphis zijn talrijke pvrainiden gebouwd. Behalve de reeds genoemde van (iizeh, als oudste

bekend en door Cheops. Chephren en Mvkèrinus. koningen der 4'' dynastie gesticht, strekken zich nog (als voornaamste) een drietal groepen (Abusir. Sakkara, Dahsclnïr) achtereenvolgens in zuidelijke richting langs de Lybische woestijn uit. Daaronder zijn die van Daschür (knikpyramide) en die van Sakkara (trappyramide) om hnn meer zonderlingen, dan karakteristieken vorm te vermelden (fig. 12 en 1iJ).

Toen Thebe de zetel van het rijk was geworden en onder de dynastie der Kamessieden liet groote bouwtijdperk daar begon, werden natuurlijk de koningsgraven ook iu de nabijheid der nieuwe koningsstad aangelegd. Doch niet in den vorm eener pyramide gelijk te Memphis. Daarvoor ontbrak ruimte. Het Nijldal tegenover Thebe is nauw, heeft geen hoog gelegen zandvlakte, maar