is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt begrensd door steile liergruggen, insluitend een/.;iine kleine valleien of koininen, doorsneden niet ravijnen en kloven. Deze doodselie, woeste natuur van rots en steen, bijzonder geschikt tot afzondering der nuuninie. werd voor koninklijke begraafplaats bestemd.

Talrijke graven zijn overgebleven o. a. in de Iteroemde koningsvallei, een bergkom door geweldige rotsen ingesloten in welker flanken de koningsgraven der l!)1' en 20(' dynastie zijn gehouwen. Het zijn hypogeeën van zeer groote uitgestrektheid (tig. 14). Lange gangen en galerijen, afgewisseld door zalen en hallen, leiden tot de diep verborgen krocht waar de sarkophaag rust. Tallooze godsdienstige opschriften en svmbolische voorstellingen ter eere van den god-

del ijken doode versieren de wanden. Heel de aanleg kon met weinig moeite verborgen worden, door den ingang onder ruwe steenen en gruis te bedekken en aan het oog te onttrekken.

Voor de grafkapel, tot den doodendienst bestemd, was in het gebergte geen plaats. Daarom werd zij op eenigen afstand in de naburige Xijlvlakte gebouwd in den vorm van een graftempel, welks grootsche afmetingen den hoogen rang van den doode verkondigen. I>e geheele linker Xijlvlakte is met hun ruines bedekt. Het Hainessëuin, de tempel van Seti. de tempel van MedinetAbou en andere, zijn alle graftempels door de Egyptische koningen gesticht ter eere hunner nagedachtenis. Als zichtbare grafmonumenten vervangen zij de pyramiden van het oude rijk van Memphis. al is hun bestemming niet juist dezelfde llun gewijzigde kunstvorm is liet gevolg èn van den lokalen