is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Salomo's tempel is geen spoor meer aanwezig. Zelfs de juiste plaats schijnt onzeker. De ontzaglijke ringmuur die thans het ruim terras afsluit waarop de moskee van Omar is gelegen, bestaat in zijn benedendeel uit een verband vangroote, zorgvuldig bewerkte steenen van Phenicisch karakter, terwijl andere gedeelten van Interen datum zijn. Doch liet is inoeielijk den juisten oorsprong vast te stellen. Eerst door de Babyloniërs ((>'■ eeuw v. Chr.) verwoest en door Zerubabel herbouwd', toen door koning Herodes (20 j. v. C'hr.) weer afgebroken en door een rijk versierd monument vervangen; daarna door den Romeinsclien veldheer Titus (73j.n. Chr.) met den val van Jeruzalem verbrand en geheel gesloopt , eindelijk door de Mohammedanen in bezit genomen en tot oprichting van Omar's moskee gebruikt, is er in dien ouden, gewijden tempelgrond zoo veel gewoeld, veranderd, geslecht en herbouwd, dat de juiste ouderdom der overgebleven muurwerken niet niet zekerheid kan bepaald worden.

Andere belangrijke bouwwerken schijnen de Israëlieten niet te hebben gesticht, althans sporen zijn niet overgebleven Alleen grafkelders zijn gevonden, doch zij hebben geen bijzondere beteekenis en zijn geheel aan die der Pheniciërs verwant. De eenvoudige rotsgraven van Amrith zijn hiervan het type.