is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenmin zijn de gymnasiën en palestra van groote l>etcekenis. Zij bestonden uit binnenpleinen door portieken en zalen omringd en vooral bestemd tot gymnastische oefeningen, een der gewichtigste takken van opvoeding der ("■ieksehe jeugd. Antieke turngebouwen dus, waar ook «Ie vooroefeningen tot

I i^. 1 heater te Kpidaurus (tegenwoordige toestand).

den wedstrijd m liet stadion werden gehouden. De vierkante palestra in Olympia opgegraven was omgeven door een Dorisch zuilenpaleis van 41 Afr. zijde.

Ook in Pompeji zijn sporen van palestra ontdekt.

HET WOO N H U I S.

Belangrijke overblijfselen van het Grieksche woonhuis bestaan niet. Wat in sommige plaatsen, in Athene, te Pireüs of te Helos is gevonden, geeft geen hoog denkbeeld van hun artistieke inrichting. Zoowel de democratische aard der Grieksche samenleving als de omstandigheid dat de ontwikkelde, welgestelde burgers hun tijd grootendeels in staatsdienst doorbrachten, waren oorzaak dat aan de inrichting van de woning, tijdens de republiek, weinig zorg werd besteed en men zich met het strikt noodige vergenoegde. Uit de opgid\ingen in I)elos blijkt dat de woning gering van omvang was. liet centrum bevatte een open plaats met zuilengalerij omringd (peristylium), waaraan verschillende kleine vertrekken langs een of meer zijden grensden,'

15*