is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter herdenking van de overwinning op verschillende Oostersohe volkeren beliaald, is van Griekseh marmer. Aier vrijstaande composiet-zuilen verheffen zich in krachtig reliëf op de muurvelden. Toepasselijke bas-reliëfs stellen voor den intocht in Babyion, terwijl een uitgebreide oorkonde het breede attiekveld geheel vult. De plastische versieringen zijn verre van onberispelijk; de overlading en de onrustige groepeering der figuren kenmerken reeds den vervaltijd. Toch is het geheel een trotsche verschijning, die door het levendig licht en schaduw der architectuur, en het krachtig marmer-koloriet een geweldigen indruk achterlaat.

Aldus ook de machtige triomfpoort aan den toegang der Via Appia op-

«•nvinlit ti»i' nnvn

van keizer Constantijn. na zijne overwinningen op Maxentius en Licinus. Het monument is van gemengd karakter en behoort gedeeltelijk tot het tijdperk van keizer Trajanus. Hiervan dagtoekenen de zuilen, een deel van het hoofdgestel, de

Fig. -D-. Trionifpoort van Sentnmus Scverns. i . i mi

acht medaillons,

de acht boven-reliëfs en de vrijstaande figuren der twee zijden welke, aan een triomfpoort van dezen vroegeren keizer ontnomen, hier zijn toegepast met substitutie van Constantijn's beeltenis, aan die van Trajanus. De enkele beeldhouwwerken in het benedendeel kenmerken het vulgaire karakter van den laattijd. Corinthische kapiteelen kronen de zuilen, liet fries bleef onvoltooid.

Dok de triomfpoorten zijn karakteristiek Ronioinseh. Niet ontstaan uit bezieling voor een hoog ethisch ideaal, maar uit roemzucht, machtsvertoon, koizervergoding voortgekomen, mist luin aanblik innerlijke wijding, diepe betcekenis. Hun massale verschijning, huil krachtig reliëf, hun rijke versiering en schoon koloriet bekoren, overweldigen soms, doch ontroeren niet. Zij strooien den blik, zonder den geest te verheffen. Zij spreken in lange beeldkronieken van de heersehzuchtige daden en do roemrijke wapenfeiten der Romeinsche keizers, wien ter eere zij waren gewijd.