is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Macliti^c bogen, door forsche, rechthoekige pijlers geschraagd, dragon daar liet ruim en zijn in harmonische» samenhang met den dominee renden apsisboog. lïeeds bespeurt men, te Kalb-Loeseh, de karakteristieke schalkzuiltjes op kraagsteenen gesteld, ter ondersteuning van het kapspant, een motief dat later veelvuldig in de Moorsche architectuur van Spanje (Cordova) en in den Homaanschen en Gothischen kerkbouw voorkomt.

Opmerkelijk is ook in de basiliek te Kuweha, de aanwezigheid \an

dwarsbogen, die liet middenschip in drie, bijna vierkante traveeën verdeden en waarschijnlijk ter verstijving deipijlers en muren aangebracht. Talrijke kleine ramen verlichten het ruim en de apsis, die soms een ot' meer treden boven den kerkvloer is gelegen.

Vergeleken bij de monumenten van Home en Ravenna zijn de basilieken in Centraal Syrië bescheiden van omvang.De grootste spanning toch van het middenschip overtreft niet lOMr.

Ondanks deze beperkte afmetingen hebben zij groote artistieke verdienste. Kr heerscht in de samenstelling een geheel bijzonder karakter, een verheven stemming, weergegeven in juist gevoel voor ruimtewerking, met ernst en eenvoud als grondtoon. Niettegenstaande den bescheiden omvang der ruimte, is hun aanzien grootseh, enkel door de juiste tegenstelling der constitutieve ondeidcelen, de ramen en de arkaden. Klein van afmetingen en regelmatig over

de muren van muldenseinp, zijschepen en apsis verdeeld, moeten de ramen een rustig, verdeeld, gelijkmatig licht, een harmonisehen, stemmiugsvollen toon in het ruim hebben verspreid. Zonder in

dor exclusivisme te vervallen, is alle noodelooze versiering verineden. (icon groote mozaïekvelden en marmerplaten bedekken de wanden. Pijlers, bogen en muren van kerkruim en apsis spreken slechts door het krachtig steen\ei band \iiii hun duidtlijken, rationeelen opbouw, en nemen door middel van kraagsteenen en schalkzuiltjes geleidelijk op, de strakke kapspanten regelmatig achter elkaar gesteld

Fig. I)\vnrs<l<»ni,sin'<l<'.

Fig. 320. Lengtedoorsnede.