is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In talrijke varianten van vorm, grootte en materiaal, verheffen deze grafkapellen zich nog op de uitgestrekte begraafplaatsen der Kaliefen, in de nabijheid van Caïro. Aanvankelijk in baksteen, later in gehouwen steen opgetrokken, getuigen zij, niettegenstaande hun vaak verminkten staat, van de vindingrijkheid, de bekwaamheid en den verfijnden smaak der Arabische bouwmeesters.

„Uit de architectuur van de grafkapel ontwikkelt zich eindelijk die dei moskee" '). De stichting van deze betrekkelijk kleine, afgezonderde grafmonu¬

menten was den eerzuenugeu net-ist-nei* \<i» uu. ........

niet meer genoeg, vooral toen onder de machtige dynastie der Bahariten (13—15e eeuw), de suprematie van Caïro over Bagdad was gevestigd en het Arabische rijk in Egypte zijn bloeitijd bereikte. De kunst van dien tijd ondervond den terugslag van dien staatkundigen bloei en Caïro werd achtereenvolgens met tal van schoone bouwwerken verrijkt. Vooral de paleizen der

1'ig. 37'.I. Moskee van Hassan te Caïro. Lengte-doorsnede.

Kaliefen, thans geheel verdwenen, worden geroemd om hun grootsehen aanleg, hun rijke architectuur, hun prachtvolle versiering.

Het bedehuis, de moskee, ondergaat nu een algeheele hervorming. De stichting geschiedt niet enkel ter eere van Allah en ten dienste van de geloovigen zonder onderscheid des persoons, waarvan de eenvoudige moskeeën van Amroe en Toeloen het type zijn, maar ook ter eere van den stichter zelf, den machtigen heerst• her, die zichtbaar wordt herdacht. Ondanks liet gebod: „Gij zult uwe dooden niet in den tempel begravenbouwden de sultans toen grootsche grafmonumenten in onmiddellijke aansluiting met de moskei, die thans ook uitwendig zijn roem verkondigt. Bovendien verkrijgt zij nog

i) A. Gayot, L'art Ambo.