is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer zijden der binnenplaats geschaard eji verbonden met de afdeel ing voor den dienst; de haj'em, als woonplaats der vronwen en kinderen, geheel voor liet familieleven bestemd, werd op gelijke wijze aan de achterzijde van het gebouw, of op de verdieping ingedeeld. Meestal omringen de vertrekken direct den open binnenhof, zonder tusschengalerij. Hun aantal hing

af van den rans: des bezitters.

Enkele overgebleven fragmenten van rijk versierde cassetten en balkplafonds geven nog slechts een onvolkomen denkbeeld van vroegere pracht. Met de rijke marmeren mozaïekvloeren, door kostbare geweven vloerkleeden bedekt, de fijn bewerkte betimmeringen, de wandtapijten en gordijnen vormden zij de behaaglijke stoffeering der vertrekken, waarin veelkleurige glasramen, hoog aangebracht. een gedempten, rustigen toon verspreidden. I)e Moorsche paleizen in Spanje getuigen welk een verfijning en weelde aan den inwendigen aanleg werden besteed.

De gevels zijn eenvoudig. Zij bestaan uit een hoogen, vlakken muur, het benedendeel soms door gehouwen steenen banden doorsneden, het bovendeel wit gepleisterd en met kanteel- of

spa rrenl ijst bekroond. De ramen zijn schaarsch en klein van afmeting. Het architectonisch detail bepaalt zich tot den sterk vooruitspringenden erker, hij voorkeur van hout, de lichtopeningen van een fijn bewerkt hek voorzien, met de bedoeling het inwendige tegen do indringende zonnestralen te beschutten en vandaar ongezien het straatverkeer te kunnen gadeslaan. N aak is het geheele bovendeel der woning overkragend, op kraagsteenen en balken gebouwd. Rationeel is de constructie aangeduid, de steenen schuiven geleidelijk naar voren, terwijl de houten balken een grootcr overstek gedoogen. Beider kop is met sierlijke en toch krachtig

Fig. 387. Portaal van een woonhuis.