is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenmerkt, door de vermenging van Óostersche en Westersche kunsttraditien.

Het kon wel niet anders. Bij de komst der Noormannen waren daar reeds

verschillende architectuurperioden elkaar opgevolgd. Na de (irieksche kwain de

Romeinsche, daarna de By-

i • .1 . 1 **1. J *

zantijnscne en emutMijiv uit- un Sarracenen. Zoo vonden de Noormannen een hoog staande kunstbeschaving, sterk door Bvzantijnsch-Arabischen geest beheerscht. Verstandig genoeg om deze geestelijke meerderheid te erkennen en haar invloed te ondergaan, stichtten zij aanvankelijk geen bouwwerken van zelfstandig karakter. Zoowel in politieken als in artistieken zin werden de bestaande traditiën voorloopig door de Noormannen aanvaard.

Doch hun krachtige volksaard verloochende zich hier evenmin als in Normandië zelf; hij openbaarde zich weldra in de architectuur, nadat door goed beleid het gezag duurzaam was gevestigd en Sicilië tot bloei was gebracht. Als ijverige kunstbevorderaars traden de Normandische koningen op. Zij stichtten in ruim een halve eeuw (11)51—118;)) op verschillende plaatsen van het eiland paleizen en kerken, de laatste vooral merkwaardig om hun bijzondere architectuur. In

de residentie Palermo, te Mon-

Fiir. 50. Travee der I'alatijnsche kapel te lalermo. Ar , ;,.n

* realo, te Cefalu, te Messma,

alle aan de Noordkust gelegen en zelfs in het Zuidelijke Girgenti zijn de overgebleven monumenten belangrijk, ondanks verminkingen van lateren tijd. Bij voorkeur blijft de basiliek behouden. Aan haar hield de Normandische