is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kruin op verschillende hoogte komt en de kruinrib oploopend wordt volgens LBS (fig. 166). In liet tweede geval wordt deze horizontaal volgens SL (fig. 167) door de overige ribben, bovenwaarts, eenigszins te wijzigen.

Ook \ iollet-le-Duc en Choisy *) zijn deze methodische, „abstract mathe¬

matische" opvatting toegedaan. Daarentegen schrijft F. Bond 2) het ontstaan er van allereerst toe aan het streven der bouwmeesters om vooral bij den _ aanzet een leelijken samenloop van ribben (au awkward collocation of curves) te vermijden. De ribben zijn dan niet zooals in Frankrijk (fig. 87) afzonderlijk gebogen, doch naar één profil geconstrueerd. Een regelmatig, harmonisch verloop is hiervan liet gevolg. Deze opvatting strookt veeleer met liet karakter der Engelsche Gothiek „dat ten allen tijde meer decoratief dan constructief is geweest" (Deliio). Hiervan spreekt ook de vroegtijdige ontwikkeling van het steren netgewelf, dat in Engeland een halve eeuw

vroeger dan in Frankrijk en bovendien veel algemeener is toegepast.

Hoe het zij, behalve de reeds genoemde practische en esthetische eigenschappen gaf de toepassing van den Tudorboog ook nog direct economisch voordeel. Eenmaal toch in het gewelf doorgedrongen, wordt hij weldra de boogvorm A'oor alle arkaden en muuropeningen. Naar zijn profil worden de hooge ramen van het schil>

onmiddellijk onder den muraalboog van het gewelf, dus met zoo ruim mogelijken lichttoevoer, afgesloten. Evenzoo de arkaden van het schip, de ingangsportalen en verdere openingen (fig. 159). De economie bestaat in den gerinsren

Fig. 165. Tudorboog.

pijl (J 3 en minder van de spanning) in vergelijking met den hoogen spitsboog). Hierdoor kon het licht lager invallen zonder den rechtstand der benedenarkaden te verminderen. Een belangrijke besparing aan muurwerk

') a iollet-le-duc : Art. „Voute". Choisy: Histoire de 1'Architecture. ") F. Bond „Gothic Architecture in England" 1905.

Fig. 166. Eerste oplossing van bet kruisgewelf.