is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I)K AliCHITKCTUrn VAX I)E MIDDKLKKC WKX.

van liefdadigheid, de hospitalen, gestichten en armenhuizen van de 1 :ie eeuw,

bestaande veelal uit

groote rechthoekige ruimten in overwelfde zuiltraveeën verdeeld, wier streng organisme dat der kerk evenaart.

Doch reeds in de 14e eeuw, hij de snelle opkomst der steden, verkrijgen de profane werken een minder streng organisch karakter. De allengs meer ingewikkelde planvorm, het onregelmatige terrein, de ophouw in verdiepingen en de geheele of gedeeltelijke toepassing der balkzoldering inplaats van het steenen gewelf — al deze factoren van het profane gehouw waren moeielijk niet het strenge organisme der kerk te vereenigen.

De strikte ontleding van den houw in afzonderlijk sprekende krachtorganen houdt op, het muurvlak vervangt den pijler, waardoor een veld voor vrije bewerking ontstaat, constructie en vorm verliezen den strengen samenhang.

Fig. 230. Fragment van het Raadhuis te Gent.

aan de kerkelijke kunst eigen en ook de architectonische samenstelling deigevels en ruimten wordt vrijer, minder stelselmatig dan die der kerk. Het rechte kruisraam vertoont zich naast den spitsboog, liet strenge assenstelsel