is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ARCHITECTUUR TAN DE MIDDELEEUWEN.

leven en kracht, een merkwaardig type van verfijnde architectuur in de traditie der Ylaamsche school'). Van denzelfden meester is liet meer eenvoudige raadhuis te Veere, met karakteristieke trapgevels bekroond (fig. 232) en van zuiver profaan karakter. De invloed der kerk-architectuur, in de spitsboogramen en contraforten te Middelburg nog merkbaar, is hier geheel verdwenen. Het rechte kruisraam is volkomen in overeenstemming met de vlakke afdekking der ruimten. De blindbogen zijn met eenvoudige traceeringen versierd en een statige beeldenrij, voorstellende Zeeuwsche graven, verhoogt met den slanken klokketoren, den gelïeelen aanblik. Beide gebouwen werden in de 2® helft der 15® eeuw gebouwd. Van de 15e eeuw dagteekent nog het fraaie raadhuis te Gouda*) en het raadhuis te Culenborgh. Het raadhuis te Kampen is gedeeltelijk van vroegeren tijd.

Indrukwekkende raadhuizen verrezen reeds gedurende de 13e eeuw in de machtige steden en republieken van Xoord- en Midden-Italië. Hieronder liet Palazzo pubblico te Siena (1289—1305), een reusachtige baksteenbouw van drie en vier verdiepingen (fig. 233), welker vlakke, gekanteelde muren met gekoppelde drielichtramen in spitsboogvorm, regelmatig zijn verdeeld. In liet midden is een groot balkon, terzijde een portiek en hooge baksteentoren (101 M.) niet marmeren bekroning, voor klokkestoel bestemd. Het geheel heeft het karakter van een Zuidelijken burcht en is schilderachtig zoowel door vorm als kleur. Kernachtig en fijn zijn de ramen bewerkt. Het type komt nog liij enkele paleizen van dien tijd voor (fig. 234). Het raadhuis te Florence, het Palazzo Vecchio, en die te Pistoja en Piacenza zijn eveneens karakteristiek.

Tot de groep van regeeringsgebouwen in Italië behoort het bekende Dogenpaleis te Venetië (fig. 235), een grootsche gevel aan het groote kanaal, bestaande uit twee rijen spitsboogarkaden, als galerij dienende. De zware zuilen dragen een vlakken hoogen bovenbouw, die door een decoratieve kanteelinglijst bekroond wordt. Karakteristiek is de hoekafsluiting en de rijk bewerkte Porta della Carta, die toegang geeft tot de overweldigend schoone binnenplaats in vroeg-Renaissance karakter. Het prachtvolle marmerkoloriet maakt dezen gevel van een ongemeene bekoring.

Kenmerkend voor de Duitsche Gothiek is het raadhuis te Munster (1350). Het statige front (fig. 236) bevat vijf verdiepingen, waarvan twee doniineeren; de begane grond is voor open hal, de le verdieping voor vergaderzaal bestemd, de drie bovenverdiepingen zijn ondergeschikt. Rijkbewerkte spitsboograinen, figuren in nissen niet baldakijns geplaatst, verraden den aard der lioofd-

') Dit monument wordt door den architect J. L. Frederiks gerestaureerd.

'') Hiervan een voortreffelijke opmeting, van den architect W. Kromhout, in het tijdschrift van het Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam.