is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN ITALIË.

1. 1)E FLORENTIJNSCHE SCHOOL.

Florence is liet voornaamste centrum van de 15eeeu\v. De stijl kenmerkt zich door de vrije toepassing van klassieke vormen met middeleeuwsche

elementen vermengd.

Reeds werd Fhilippo Brunellesco (1377—1446) als grondlegger genoemd.

Deze geniale oouwmeesiei, tegelijk goudsmid, beeldhouwer en ingenieur, keerde, na grondige studie der oude monumenten in Rome naar zijne geboorteplaats Florence terug, waar hij weldra als overwinnaar optrad in den internationalen prijskamp voor de voltooiing der Gothische kathedraal. Zoo werd de machtige Doinkoepel het eerste werk in den nieuwen stijl (1422—'36), weldra gevolgd door enkele kerken, kapellen en kloosters. Doch belangrijker nog voor de Renaissance is het optreden van Brunellesco op het gebied der profane kunst als schepper van het Florentijnsche paleis, het palazzo, de voorname stadswoning voor den patriciër. Het nieuwe archi-

Fig. 253. Raam van het paleis Pitti. tectUUl'type, spoedig toonge-

vend geworden voor heel Italië en op verschillende grootte in tal van steden verbreid, is merkwaardig zoowel door schoonen aanleg als karakteristieke binnen- en buiten-arcliitectuur. Meer dan elk ander gebouw, de kerk niet uitgezonderd, kan het paleis als esthetisch criterium van den stijl worden beschouwd.

Het Florentijnsche paleis is een monumentaal gebouw van regelmatigen aanleg, met een binnenplein als centrum, geheel of deels door een booggalerij omsloten. Hieraan grenzen ruime zalen en vertrekken,