is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FLOKENTIJNSCHE SCHOOL.

ming is ontleend aan de krachtige reliefbewerking der steenlagen, die, hetzij afnemend per verdieping of ter volle hoogte van den gevel, terzelfder zwaarte is uitgevoerd. Soms ook blijft de Rustica enkel tot den beganen grond, de omkleeding van de ramen en de hoeken van den gevel beperkt. Het gevelvlak is dan vlak bepleisterd en decoratief, met sgraftito, versierd ').

Hoewel de rustica reeds aan onvoltooide Romeinsche bouwwerken wordt aangetroffen, is zij veeleer een overblijfsel van de ruwe bewerking van den Gothi-

schen burcht en bestemd om het voorname karakter der patriciërswoning te kenmerken. Het streven der roemzuchtige stichters 0111 door een grootsch en duurzaam bouwwerk tot in verren tijd te spreken verklaart het bijzonder indrukwekkend, ja trotsch aanzien der Florentijnsclie Rustica-paleizen (tig. 252).

Hun compositieschema is streng. Ononderbroken, zonder verticale verdeeling, spreekt de gevel steeds ter volle lengte. Rondboogramen, rustig gelijk verdeeld en slechts door een smalle borstweringlijst gescheiden, teekenen de twee hoofdverdiepingen, terwijl kleine rechthoekige ramen, veiligheidshalve hoog geplaatst, den onderaavd tmii dfMi hene-

»iw» ...

° n '/•■ Fig. 258. Rustica van het paleis Strozzi.

denhouw uitdrukken. Zij w isselen ë

af met statige ronde poorten

en blindnissen, de laatste vlak ingediept en door rechte ramen met fronton-

bekroning gevuld (tig. 253).

Ononderbroken balkonlijsten verdeelen dezen gevel, verdiepingsgewijs, in horizontale strooken. Een afzonderlijke bekroning ontbreekt, alsmede elke versiering. De aanblik van de geweldige steenmassa is stug, ja dreigem

i) Deze wijze van versiering geschiedt door het aanbrengen van twee lagen stuc in verschillenden toon, op elkaar, waarvan de bovenlaag in half drogen toestand volgens een bepaalde teekening wordt afgekrabd (fig. 261).