is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ol'KNISAKK (üKHOUWKN.

de kruisramen en den stout overkragenden top van den voorgevel. Zij zijn overwegend met klassieke elementen vermengd en met veel talent tot een nieuw, oorspronkelijk geheel verwerkt. Bovendien draagt het werk, welks bouwmeester onbekend is, een beslist Hollandsch karakter. W ant, hoewel hiei, evenals aan het raadhuis te Antwerpen, een loggia als bekroning is aangewend, hebben beide werken overigens geen artistieke verwantschap, hn dit geldt zoowel van de algeheele samenstelling als van de bewerking der onderdeden. Hollandsch is de vrije, ietwat ongebonden teekening van den zijgeveltop, wier pilasters ongeveer in de raamas staan. Hollandsch is ook de asveispiinging du halfzuilen in den top van den voorgevel. Fijn en sierlijk, in vergelijking van den Antwerpschen gevel, zijn de details — volkomen berekend voor eene besloten omgeving. Verrassend schoon is de overhoeksche aanblik, vol evenwicht als massa, lijk en bekorend door relief en kleur.

Vooral de voorgevel trekt de aandacht om zijn rijke vinding, (tig. 358) Op den hoogen, vlakken sokkel staan, naast den bescheiden ingang, regelmatig verdeelde, liooge kruisramen met sober, ietwat gothiseerend fronton bekroond. Heel deze vlakke arduinen onderbouw wordt spaarzaam onderbroken dooi muurankers, het stadswapen en fijn gebeitelde kraagsteenen. Deze dragen gecanneleerde Dorische pilasters van baksteen, door smalle banden verdeeld, waarop forsche, rijk bewerkte consoles staan, ter ondersteuning van den ver voorspringenden top (fig. 359). Tusschen de groote consoles, in de as deikruisramen, bevinden zich kleinere van overeenkomstig profil. Gezamenlijk dragen zij het Dorische hoofdgestel met balustrade die, in aansluiting tot de groote constructielijnen, verticaal zijn versneden en de organische verbinding tusschen beneden en opperdeel van den gevel bevorderen. Hier bevindt zich een loggia van dubbele, rustieke arcaden, door Jonische halfzuilen gescheiden, bekroond door een bovenstuk met kleine Corinthische ordonnantie en frontonopzet. Sierlijke overgangsvormen, allegorische figuren, opschriften, gedenktafels, liet rijkswapen in vlakke nis, trofeeën in klassieken geest, in pedestals en friesvullingen, alles van teere factuur, volkomen aan de architectuur ondergeschikt, voltooien liet geheel. Geestig en fijn is vooral de sculptuur der groote en kleine consoles. Alle geledingen zijn van strakke, vaste

teekening.

De ervaren constructeur spreekt uit deze talentvolle schepping. Het statisch evenwicht van den top bleef volkomen bewaard, ondanks zijn plaatsing geheel buiten het grondvlak. Taktvol wordt zijn scheeve druk opgeheven

door den achtermuur der loggia,

De zijgevel, geheel van baksteen met banden van bergsteen, is eenvoudiger bewerkt. Rustig, ondergeschikt spreekt zijn vlakke top, enkel met Jonische pilasters versierd, de decoratieve klauwstukken door smalle banden