is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PK RENAISSANCE IN 1>E NEDERLANDEN.

spreekt die buitengewone hoogte niet opzichtig; zij i* weggeweikt en «laai mede ia voor .te,, bezoeker ,1e onaangename gewaarwording, een hooge trap te „„«ten bestijgen, weggenomen. Taktvol is ,1e kliuilijn verdee d, voor Het oog verkort, door een rustieke, Dortaerende ordonnantie die de lengte ervan ondergeschikt maakt aan liet hoofdmotief, het hreede middenbordes hoven den

ingangsboog, w aai \ au

de grootte, uoor <le kleine schaal der dubbele ramen ter weerszijden, juist tot uitdrukking komt.

Heraldische leeuwen niet het stadswapen bekronen nu de zwaar bewerkte postamenten die de balustrade van het middendeel afsluiten. Zij staan ook beneden aan den opgang waaide vier eerste treden,

boogvormig voorgebouwd, de lengte van den trapmuur verkorten en als tot opgaan schijnen te nooden. Vertrek en aankomst der trap zijn dus klaar aangeduid en het tusschenbordes wordt door kleinere motieven, zittende kindertiguren met de attri-

Fig. 306. Dakraam. buten van Tijd en Leven,

eveneens gemarkeerd.

Natuurlijk, ongedwongen rationeel is de kunstvorm uit de practisclie eischen ontstaan'; gunstig is de perspectiefwerking in de betrekkelijk nauwe «reestraat.

Herhaaldelijk werd de gevel in later tijd gewijzigd en eindelijk tot een lengte van 80' M. vergroot1). De platte grond dagteekent hoofdzakelijk uit de middeneeuwen en is onsamenhangend zonder eenige ruimteontwikkeling.

i) zie van Mieris: Beschrijving der Stad Legden, 1<70.