is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE 1 !ÏE EEUW".

kunsttraditie» gelden, hetgeen lmn uiteenloopend karakter verklaart. Daarbij komt nog de invloed van uitheeuische kunstelementen door de vele buitenlandsclie uitgaven ten onzent. Sterke verwantschap vooral met modern Duitsche, Belgische, Fransche en ten laatste ook Engelsehe werken, is dan hij verschillende gebouwen, gedurende korteren of langeren tijd merkbaar. Bovendien verlagen vele haastige, speculatieve werken liet algemeen kunstpeil.

Zoo kenmerkt zich de architectuur van dezen, ook <>p maatschappelijk

Fig. 514. Kasteel „de Haer".

gebied voel bewogen tijd, in haar geheel genomen, door onrust, chaotisch karakter.

Dit gemis aan een vasten, duidelijken ontwikkelingsgang maakt een stelselmatige analyse onuitvoerbaar. Ter vermijding nu van een vermoeiende, doellooze opsomming der vele gebouwen, en ook wegens het beperkt bestek van dit werk, worde volstaan, met een korte vermelding van de voornaamste op verschillend gebied, duidelijkshalve zooveel mogelijk groepsgewijs en naar chronologische volgorde gerangschikt. Van zelf treden daarbij op den voorgrond de openbare gebouwen van Rijks- en gemeentewege; dan de stichtingen