is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T)E 1 9E EKTTAV.

in de groote havenplaatsen uitgevoerd. I )e omvangrijke geitouwen der gasfabriek van J. (Josschalk te Amsterdam, voorts de werken van J. F. Klinkhamer, (!. v. Arkel, J. 1'. Stok, Hooykaas en Brinkman, Verheul en v. Goor zijn de voornaamste op dit gebied.

Deze zeer beknopte lijst van openbare gebouwen, na 1870 gesticht, moge met een korte vermelding van enkele, belangrijkste woonhuizen worden besloten. De geest des tijds eischte op dit gebied vooral vele bescheiden stadswoningen van verschillenden rang, heerenhuizen, huurwoningen, hotels,

Fig. -">2:5. riiysisch Laboratorium te Groningen.

kantoren, winkelhuizen, voorts aangebouwde en vrijstaande villa's in de naaste omgeving en kleine of grootere landwoningen. De omvangrijke adellijke kasteelen en aristocratische buitenverblijven deivorige eeuwen zijn ten onzent hooge uitzondering. Hiertoe, als eerste, het statige buitenverblijf ()ud-\Vassenaer (1876 — '79) van C. Mtiysken (fig. 527), met ruim, s3Tinmetrisch grondplan, naar Italiaanschen paleistrant, om een centrale zuilenhal gegroepeerd. De schil¬

derachtige, ietwat zwaar bewerkte gevels zijn in klassiek Renaissancegeest der 17° eeuw opgevat. Meer in den soberen kasteeltrant der vroeg-Kenaissance is de in 1909 voltooide Duin en Kruidberg bij Santpoort van J. A. v. Xieukerken en zonen. De veelbewogen massa van dezen baksteenbouw (fig. 528) vormt een aantrekkelijk geheel, dat in de teekening der voornaamste woonruimten, met geriefelijke loggia s en terrassen voorzien, en voorts in de sobere detailbewerking, het behaaglijke karakter van een buitenhuis juist tot uitdrukking brengt.

De belangrijke herbouw van liet kasteel de 1 laer, is reeds vroeger besproken.