is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DriTSCHLANI).

623

uiting en zelfoverschatting, tot opzichtig, beginselloos hravourewerk leidt. Doch allengs kwam deze onrustige stroom tot kentering. En al vertoont Duitschlaiul s architectuur ook thans nog geen beeld van volkomen eenheid, vaste richting, zoo heeft toch de onbezonnen afkeer van het verleden reeds plaats gemaakt voor waardeering der historische kunsttraditie, in 't bijzonder van die dei' 1 7C en 1 8e eeuw.

waaraan de meeste

I hiitsche steden hun architectonisch karakter danken. Waardeering, niet in den zin van slaafsche navolging, doch van voortzetting der onderbroken kunstontwikkeling. Steeds meer schijnt de door Noordelijken geest gewijzigde Barokstijl in haar grootschheid, haar voornaam karakter, de geestelijke basis der moderne kunstkuituur te zullen worden. De vele prijsvragen en ook de voornaamste bouwwerken der 2<)c eeuw getuigen

zulks, ondanks af- Fig. 537. Inwendige.

wijkingen !).

Van deze, op historische traditie gegronde, moderne kunstrichting, worden A. Messel (1853—li>10) en L Hoftïnann de hoofdfiguren. 1 it Darinstadt bezochten zij samen de Bauakademie te Berlijn (1874) en traden daar, na ruim tienjarigen studietijd, zelfstandig op.

') Zin „Arcliitektnr Konknrrenzen"