is toegevoegd aan uw favorieten.

De architectuur in hare hoofdtijdperken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

652 INHOCD DER KKiCHKN.

lis- lilailz. Fig. Ulailz.

57. Inwendige van den Dom te Mon- 92. Traveeën van Amiens 114

reale (12° Eeuw) 72 93. Koor der Kathedraal te Eu (15®

58. Lengtedoorsnede van den Dom te Eeuw) 115

Monreale 73 94. Luchtboog van de Kathedraal te

59. Koor von den Dom te Monreale .74 Eu (15e Eeuw 116

60. Kloosterkerk te Lippoldsberg. In- 95. Notre-Dame te l'arijs. Oorspronwendige 76 kelijk plan 117

61. Plattegrond van den Dom te Spiers. 77 96. Constructie systeem van Notre-

62. Halve dwarsdoorsnede van den Dom Dame te Parijs 118

te Spiers 78 97. Notre-Dame te Parijs. Inwendige. 119

63. Lengte-doorsnede van den Dom te 98. Notre-Dame te Parijs. Zijbeuk. 120 Spiers 79 99. Notre-Dame te Parijs. Fa^ade. . 122

64. Dom te Spiers. Uitwendige . . 80 100. Notre-Dame te Parijs. Koorzijde. 123

65. Plattegrond van den Dom te Mainz 81 101. Notre-Dame te Reims. Plan. . . 126

66. Dom te Worms 82 102. Notre-Dame te Reims. Voorgevel 127

67. Koepelovergang te Worms. ... 83 103. Notre-Dame te Amiens. Plan . 130

68. Koor van S. Maria op het Kapitool lol. Notre-Dame te Amiens. Inwendige. 132 te Keulen 83 105. Notre-Dame te Amiens. Transept

69. Dom te Limburg n d Lahn ... 85 en koor 134

70. S. Servaaskerk te Maastricht . . 87 106. Notre-Dame te Amiens. Voorgevel. 136

71. Koor der S. Servaaskerk te Maas- 107 Travee van Beauvais .... 137 tricht 88 108. Koor van Beauvais 138

72. Kapiteel te Holduc 89 109. Kapel te Vincennes 139

73. Plattegrond der Munsterkerk te 110. S. Ouen te Rouaan. Transeptgevel Roermond 89 en kruistoren 142

74. Munsterkerk te Hoermond . ... 90 111. Kathedraal te Albi 143

75. Woonhuizen te Cluny (12e Eeuw) . 97 112. Kathedraal te Albi. Inwendige . 144

76. Raadhuis te S. Antonin. Tarn 113. Kathedraal te Albi. Travee. . .145 (12e Eeuw) 98 114. Notre-Dame te Parijs. Vroeg-

77. Details der zuilen van de groote Gothische zuil 146

lichtopening 99 115. Aanzet van arkaden en gewelf-

78. Romaansche kruisgewelven (naar ribben 146

Choisy) 104 116. Boogaanzet 147

79. Gothisch kruisgewelf' 105 117. Kathedraal van S. Ciaude te Jura. 148

80. Kathedraal te Noyon 106 118. Notre-Dame te Parijs. Kapiteelen

81. Zesdeelig kruisgewelf en recht- van de bovengalerij 149

hoekig middelgewelf 107 119. Kathedraal te Laon. Fragment van

82. Vroeg-Gothisch gewelf en Norman- den portaalboog 150

disch gewelf 107 120. Kathedraal te Amiens. I'ijlerka-

83. Spitsbogen 108 piteel 151

84. Gewelfaanzet 108 121, Idem. Koorpijler 151

85. Gewelfribben 109 122. Triforium te Amiens 152

86. Boogprofillen 109 123. Kapiteelen uit Toul 153

87. KoorpijIervanN.-DameteAmiens.110 124. Basementprofillen 153

88. Contraforten (naar Choisy). . . . 111 125. Zuilbasement van N.-Dame te Parijs 154

89. Kathedraal te Langres Gewelf- 126. Pijlerbasement van N.-Dame te systeem 112 Reims 154

90. Kathedraal van Sens. Travee . . 113 127. Pijlerbasement der kapellen van

91. Kathedraal van Reims. Halve dwars- Notre-Dame te Parijs 155

doorsnede 113 128. Pijlerbasement te Bourg .... 155