is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt leerboek der geschiedenis van het vaderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

In dit leerboek is dezelfde methode gevolgd als in mijn Beknopt Leerboek der Algemeene Geschiedenis. In de eerste hoofdstukken heb ik mij zoo eenvoudig mogelijk uitgedrukt en alleen de groote lijnen onzer geschiedenis aangegeven; geleidelyk ben ik, rekening houdende met de meerdere ontwikkeling der hoogere klassen, dieper in het wezen der zaak doorgedrongen; in de laatste hoofdstukken heb ik mij bovendien met opzet van die termen bediend, welke de leerlingen na het verlaten der school onder de oogen zullen komen.

Daar het onderwys in geschiedenis aan hoogere burgerscholen in de eerste plaats rekening dient te houden met de eischen, die het leven aan onze leerlingen zal stellen, heb ik de opkomst van handel en industrie, de vorming van ons koloniaal ryk, de ontwikkeling onzer staatsinstellingen en vooral de geschiedenis van de negentiende eeuw uitvoeriger behandeld, dan gewoonlijk in werkjes van dezen omvang geschiedt.

Bjj het gebruik van den Platen-atlas, door den heer H. Hettema Jr. en my by de firma Sijthoff uitgegeven, leerde de ervaring,