is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt leerboek der geschiedenis van het vaderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlaten om zich van vruchtbaarder streken in het Romeinsche rijk meester te maken. Na de mislukte pogingen der Romeinen om ook hen te onderwerpen, hadden zij voortdurend met het Romeinsche rijk in strijd geleefd; door de beter gewapende en geoefende legioenen werden hun invallen echter afgeslagen. Voortdurend namen deze volken in kracht toe, vooral doordat de verschillende stammen zich aaneensloten tot machtige volkenverbonden als die der Franken, Saksen en Gothen. Eindelijk kwam de tijd, waarop het overwicht reeds aan hun zijde was, hoewel zij nog door het ontzag voor den Romeinschen naam in toom gehouden werden.

De volksverhuizing. Tegen het einde der 4de eeuw kwam de Germaansche wereld in geweldige beroering. Door een inval der Mongoolsche Hunnen opgedrongen, vestigden de West-Gothen zich binnen het Romeinsche rijk, dat zij door opstanden verontrustten; tot verdediging van Italië werden daarop de legioenen van den Rijn teruggeroepen (402). Reeds lang hadden de Germanen hierop gewacht; de verzwakte bevolking kon hen niet tegenhouden en in enkele jaren was een belangrijk deel van het Romeinsche rijk door de Germanen bezet.

Toestand in (leze streken. Aan den Rünmond beteekende het Romeinsche gezag sedert lang niet veel meer. Het eiland der Bataven werd herhaaldelijk door woeste Germanen overstroomd; een enkel Romeinsch veldheer wist, gebruik makend van de verdeeldheid der indringers, zich nog te doen eerbiedigen, maar het terugtrekken der legioenen gaf den Germanen ook hier vrij spel. Wat er van de Bataven geworden is, is niet bekend; vermoedelijk zijn ze deels verdelgd, deels verdwenen onder de Franken '), die zich van hun eiland meester maakten en ook het tegenwoordige België en Noord-Frankrijk veroverden. In de oostelijke deelen van ons land, vooral over den IJsel, vestigden zich de Saksen, wier noordelijkste woonplaatsen zich op het uiteinde van den Hondsrug, bij het tegenwoordige Groningen, bevonden. Aan de kust wisten zich de Friezen te handhaven.

Gevolgen. We zagen, hoe hier onder invloed der Romeinen een vrij beschaafde maatschappij was ontstaan. De binnenge-

') Zie voor de wapenen der Franken Fig. 12 van den Platen-atlas.