is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt leerboek der geschiedenis van het vaderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bemoeien; deze werd aan gouverneurs, meestal Zwitsers of Franschen overgelaten; het kleeden en kappen, het deelnemen aan allerlei vermakelijkheden nam allen tyd in beslag; bij het kaartspel werden groote sommen, vooral ook door de dames, verloren ').

Navolging. De Fransche modes heerschten hier onbeperkt; de Fransche pruik, weldra rijkelijk gepoederd, gold als kenteeken van een fatsoenlijk man; de meubels werden naar den Franschen rococo-stijl vervaardigd, de tuinen naar het Fransche voorbeeld aangelegd. Het oorspronkelijke, wat de 17de eeuw gekenmerkt had, was geheel verloren gegaan.

§ 47.

l)e eerste jaren der Bataafsche Republiek.

De Franschen in het land. Voor de Fransche soldaten was de verovering der Republiek een groot succes. Onder de grootste ontberingen, zonder voldoend voedsel, in hun lompen meer op landloopers dan op soldaten gelijkend, hadden ze in een winterveldtocht de sterkste posities bemachtigd. Bewonderingswaardig was de krijgstucht, die in hun legers heerschte; gunstig onderscheidden de sansculotten zich van de Engelsche troepen, die roovend en plunderend door ons land naar Hannover aftrokken; met geestdrift werden ze door de patriotten als bevrijders verwelkomd.

Kegeling van het bestuur. Terwijl de burgers en burgeressen vol vreugde over de nieuw verkregen vrijheid, gelijkheid en broederschap om den vrijheidsboom dansten en het „(j'a ira" en de Carmagnole over onze pleinen weerklonken, vielen er hoogst belangrijke zaken te regelen. Allereerst moest een nieuw bestuur het oude vervangen. De vroedschappen

') Platen-atlas: Fig. 186. Zie over de kleederdraeliten enz. o. a. Fig. 210, •213 en 220.

-) Platen-atlas: Fig. 222.