is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopt leerboek der geschiedenis van het vaderland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevreden waren over de wijze, waarop de grondwet uitgevoerd werd. Men klaagde, dat vele zaken, waarvoor de regeering de medewerking der Staten-Generaal had moeten inroepen, eenvoudig bij Koninklijk Besluit werden geregeld. Men eischte verder ministerieele verantwoordelijkheid, m. a. w. dat de ministers tegenover de vertegenwoordiging de verantwoordelijkheid voor de regeeringsdaden op zich zouden nemen. Hiertoe was de koning niet te bewegen; hij zag in de ministers eenvoudig de uitvoerders van zijn wil en duldde ook om die reden geen zelfstandige staatslieden als van Hogendorp naast zich. Een staatsman zooals van Maan en, die onder Napoleon gehoorzaamheid geleerd had, was daarentegen een dienaar naar zijn hart.

De financiën. Vooral het bestuur der financiën gaf den Liberalen in het Zuiden veel stof tot klagen. De begrooting was in twee deelen gesplitst; de gewone uitgaven werd slechts eens in de tien jaar aan de goedkeuring der Staten-Generaal onderworpen; alleen de buitengewone werden elk jaar vastgesteld; van een geregeld toezicht op den gang van zaken was dus geen sprake.

Het amortisatie-syndicaat. Doch dit was niet de eenige grief. Met prijzenswaardige zorg voor het krediet van het land had de koning de tiërceering ongedaan willen maken. Het vernietigde deel der schuld werd uitgestelde schuld, die voorloopig geen rente zou geven, maar op den duur weer rentegevend zou worden. De werkelijke schuld zou geleidelijk worden geamortiseerd (zie pag. 113) en door uitgestelde schuld vervangen. Dit was de taak van een commissie, het amortisatiesyndicaat, dat over groote inkomsten te beschikken had en zelfs nieuwe leeningen kon sluiten. Daar het alleen den koning verantwoording schuldig was, kon het dezen dus zoo noodig gelden verschaffen, die hij niet aan de Staten-Generaal wilde vragen; in den tijd van den Belgischen opstand is dit meermalen gebeurd. Op dergelijke wijze bleef het beheer der geldzaken dus een gesloten boek voor de volksvertegenwoordiging.

De drukpers. Al deze oorzaken riepen bij de Belgische Liberalen, die overigens de regeering gaarne tegen de Clericalen hadden gesteund, een groote ontevredenheid in het leven. Hieraan lucht te geven, was zeer gevaarlijk: de koning duldde geen critiek op zijn handelingen; herhaaldelijk werden zij, die het