is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beter voor het leven voorbereidt, mag echter van zeer groot belang worden geacht.

Met het éénleerlingstelsel heeft het nog dit voordeel, dat het ook daarbij mogelijk is een geregélden gang te volgen.

Toch is liet klassikaal onderwijs zeer moeilijk te geven Immers, zal het in lerdaad klassikaal zijn, dan moeten de leerlingen eener zekere klasse of groep niet alleen in eenzelfde lokaal zitten, maar ze moeten ook tegelijk onderwezen worden.

Hoe goed het onderwijs ook gegeven wordt, steeds zal het voorkomen: 1°. dat de eene leerling veel vlugger gereed is dan de ander; 2°. dat sommige leerlingen in 't geheel niet klaar komen; 3°. dat deze dan van de anderen overnemen zonder zich meer in te spannen; 4°. dat enkele leerlingen, uit gebrek aan belangstelling b. v. in 't geheel niet mee doen, enz.

We mogen dus van liet klassikaal onderwijs niet alles verwachten. Alleen dan, wanneer de kinderen volkomen gelijk waren aan den als norm.aangenomen leerling, zou klassikaal onderwijs het ideaal, boven geschetst, naderen.

Het is de onderwijskunst, die de aangeduide nadeelen zoo gering mogelijk moet maken. Of ze dit steeds kan, valt te betwijfelen.

TWEEDE HOOFDSTUK. DE LEERSTOF.

§ 3. Welke leerstof de school moet aanbieden.

De school moet o. i. vormen voor het leven, mits dit niet te eng wordt opgevat. Deze eisch wordt door ieder zoo zeer gevoeld , dat het programma steeds wordt uitgebreid of vereenvoudigd, als zich een nieuwe behoefte in het leven doet gevoelen.

Het leven eischt van allen verstandelijke en zedelijke ontwikkeling ; het vraagt van ons allen bekendheid met de dingen en