is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geprojecteerd, dat ge waarneemt; gij ziet do bloem; gij ziet de roode kleur, den groenen stengel, de bladeren — en dat zien, die ervaring wekt een aangenaam gevoel, dat u naar die bloem heendrijft om haar nader te bekijken — dat gevoel heet men belangstelling.

Blijft die belangstelling uit, dan wordt weldra de blik afgewend en iets anders „treft" het oog, trekt de aandacht, interesseert u.

Veronderstellen we, dat ge een paar dagen later weer in dien tuin komt, dan zult ge bij 't rondkijken hoogstwaarschijnlijk denken: „kijk, daar staat die mooie bloem ook nog!" De eerste indruk,' dien de bloem op u had gemaakt, is dus niet verloren gegaan, want ge hebt het voorwerp herkend.

Er was bij u een voorstelling van de bloem ontstaan.

Als ge, na de eerste beschouwing der plant, uw oogen liadt afgewend, zoudt ge toch nog hebben kunnen zeggen, hoe ze er uitzag: het was, alsof ge in uw geest een beeld had overgehouden, dat meer of minder met de eigenlijke plant overeenstemt. Wel is waar had ge nog lang niet alles waargenomen, en was uw voorstelling niet geheel zuiver, maar de belangstelling drijft u misschien tot een herhaald waarnemen. Intusschen hebt ge in die beide dagen, die de twee waarnemingen scheiden, vele andere gewaarwordingen ondervonden en voorstellingen verkregen; de voorstelling der genoemde plant bleef al dien tijd onbewust. Nu is die voorstelling weer gewekt, weer bewust geworden en de herhaalde waarneming maakt haar vollediger en wel te meer, naarmate uw belangstelling grooter is.

Gij kunt nu vervolgens na eenigen tijd u weer voorstellen, hoe die plant er uitzag: gij herinnert u haar meer of minder volledig en de ervaring leert, dat de herinnering daar het volkomenst is, waar de voorstelling zelf het zuiverst, het helderst was. Die ervaring hebt ge zelf ook wel opgedaan: vaak zaagt ge iets vluchtig; trachttet ge nu de voorstelling daarvan weer bewust te maken, dan gelukte u dit dikwijls zeer slecht.

Nog een ander verschijnsel moeten we opmerken: het gebeurt menigmaal, dat we met behulp van eenige voorstelling een andere gemakkelijk bewust maken. Zoo kan een stemgeluid