is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We verkrijgen derhalve ook op deze wijze een voorstelling, zonder opzettelijke waarneming.

We heeteu zoo 11 voorstelling een phantasiebeeld, en de arbeid des geestes de verbeelding.

Deze laat ons derhalve bij gebrek aan voorstellingen geheel in den steek.

We gaan weer naar onzen tuin terug. Zie, daar staat ze nog, die schoone bloem. Maar daarnaast ziet ge een andere van dezelfde soort. Die overeenkomst valt u terstond in het oog.

Onwillekeurig gaat ge vergelijken: want ook dat wekt uw belangstelling en uit belangstelling beschouwt ge beide nauwkeurig! Wat ook een verschil bemerkt ge!

Iloe klein zijn de blaadjes van de eene in vergelijking met die der andere plant: hoe dun is de stengel, hoeveel geringer in omvang de bloem zelf. En weder onwillekeurig vraagt ge u af: „van waar dat groote verschil tusschen die planten der zelfde soort?" Die vraag houdt u geruimen tijd bezig — gij tracht allerlei omstandigheden: bodem, besproeiing, standplaats met den groei in verband te brengen; gij zjjt bezig te denken, evenals zoo pas, toen gij de punten van overeenkomst en verschil opzocht. En als resultaat van uw geesteswerkzaamheid verkrijgt ge waarschijnlijk dit: deze bloem is fraaier, grooter, forscher dan de andere; de eerste bloem is forscher, omdat zij niet lijdt aan gebrekkige besproeiing of gebrekkige voeding als de andere. In die uitspraken hebt ge 't resultaat van uw denken neergelegd.

Maar daaraan is nog heel wat voorafgegaan. Om te kunnen besluiten tot uw eindoordeel, moet ge vroeger hebben waargenomen, welke de gevolgen van droogte, van onvruchtbaren bodem voor het leven eener plant kunnen zijn; moet ge droogte en onvruchtbaarheid kunnen constateeren. Dat alles helpt u thans bij t uitspreken van uw oordeel. Ook hier berust dus alles op de waarneming en de reproductie daarvan.

We vonden de volgende rij van geestelijke werkzaamheden: gewaarworden, waarnemen, voorstellen, herinneren, verbeelden en denken. Zal ons opzettelijk onderwijs nu in overeenstemming zijn met den natuurlijken gang van zaken, dan hebben we er voor te zorgen, dat er veel wordt waargenomen, dat er nauwkeurig