is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

interesse, zul de aandacht slechts kort kunnen boeien. Onderzoekt hij daarentegen met zijn leerlingen, wat er met het ding gedaan kan worden, en gaat hij in verband daarmee den dienst der deelen na, dan vallen allerlei vragen te beantwoorden, dan is de klas inderdaad „bij de les."

Bij de beschouwing van planten en dieren, van vormen en kleuren, is het ook de aesthetische belangstelling, die voedsel erlangt.

Waar we trachten bij het jeugdige kind reeds liefde voor het geschapene in te boezemen; waar we dieren en planten als bezielde wezens beschouwen en — ook in vertellingen laten optreden, — daar is reeds ook met grond te verwachten, dat gewerkt wordt 0111 ruwheid en barbaarschheid tegen te gaan en te voorkomen. Waar we opwekken tot gehoorzaamheid aan ouders en onderwijzers; aan de dienaren des gerechts; waar we reeds — als aanvang van geschiedkundige kennis, — de noodzakelijkheid laten gevoelen van verordeningen, hoe eenvoudig ook, daar werken we — naast het groote middel: ons voorbeeld — aan de zedelijke opvoeding.

Dat dit onderwijs aanschouwelijk moet zijn, behoeft geen nader betoog. Het is geheel op aanschouwelijkheid gegrond. Neem haar weg, en ons „Aanschouwingsonderwijs" bestaat niet meer.

We verzamelen vele feiten; uit die feiten wenschen we later de wet af te leiden; we letten op tal van verschijnselen; later komt de verklaring, zoo die te geven is. Wij geven vele voorstellingen en daarna het begrip: we volgen den inductieven weg.

Ook de zelfwerkzaamheid worde voldoende betracht.

Het zelfaanschouwen trede op den voorgrond; het redeneeren en uitleggen van den onderwijzer zullen we niet dulden; zooveel mogelijk worde gezorgd, dat het kind zelf zoekt en onderzoekt en door een ruime toepassing wordt die zelfwerkzaamheid verhoogd.

Door van elk voorwerp de eigenschappen afzonderlijk en nauwkeurig na te gaan, worden de moeilijkheden gesplitst.

Door eerst de voorwerpen uit het schoollokaal te nemen één voor één — daarna het vertrek zelf en ten slotte het schoolgebouw bij gedeelten onder de aandacht te brengen, waarbij de noodige metingen door de leerlingen zelf worden verricht, hebben we aan het beginsel der splitsing voldaan.