is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de volledigheid merken we nog op, dat de Sclir. behalve het spreken onder de aanschouwingsles, na die les opzettelijke spreekoefeningen wenscheute houden, waarvoor de stof aan de behandelde voorwerpen of platen is ontleend.

Op die zaak komen we terug bij het taalonderwijs.

Bij de behandeling komen achtereenvolgens aan de beurt: deelen, onderdeelen; plaats; eigenschappen, bijzondere kenmerken; werkingen. Zoo bij de Hescli b. v.: hals, buik, bodem; etiquette, ziel van de Hescli; waar die deelen zijn; daarna: de hals is hol; de buik rond enz., de Hescli is hard; het glas breekt enz.; het vullen van de flesch; het sluiten met een kurk; liet opentrekken ; schenken; staan, liggen en rollen.

Hierop volgt een vertelling en ten slotte komen spreekoefeningen:

„Hoe zijn ze? Waar zijn ze? Wat kan de Hescli doen? Wat kunt ge niet de flesch doen? Gebruik in een zin: rond, nauw, wit enz."

Voor het leeren zien van platen dient alleen plaat I, de stoel.

Ofschoon de Schr. wel wijzen op het nut van liet zien der levende dieren, geschiedt toch de gansche behandeling van den haan naar aanleiding van de afbeelding, terwijl daarbjj vaak afdwalingen plaats hebben. En geen wonder, want de Sch. gevoelen, dat de afbeelding alleen niet interressant genoeg kan zijn en veel te onvelledig is voor het doen ontstaan van een juiste voorstelling.

Thans is ook verschenen een vervolg op deze serie platen. Ze zijn keurig uitgevoerd en stellen ambten en bedrijven voor.

1. De boerderij. 2. Op de heide. 3. Til de veenderij. 4. De smid. 5. De hakker. 6. De schoenmaker 7. De kleermaker. 8. De visseherij. 9. Ken huis in aanbouw. 10. Op de werf. 11. In de papierfabriek. 12. De glasblazer. 13. Bij den pottenbakker. 14. De zeepzieder. 15. Handel.

De prijs dezer platen is f 10.—, die der bijbehoorende handleiding / 1.50. Uitgave Wolters, te Groningen.

3. Spreken, schrijven, lezen, door IJ. IJkema. Uitgave Joh. IJkema Den Haag. Handl. Spreken f 2.10.

Hoofdzaak hierbij zijn: spreekoefeningen op aanschouwelijken grondslag en wel naar aanleiding van het menschelijk lichaam en van 24 platen; van deze laatste heeft de behandeling in vijf rubrieken plaats: