is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligt: veel dieper. Of de pas genoemde wet der doelmatigheid een uitvloeisel is van de veel algemeenere: den strijd om het bestaan en het overleven van den geschiktste, ja dan neen, kan op de L. S. niet worden onderzocht.

En ook voor de wet der ontwikkeling vallen de verschijnselen slechts ten deele volkomen onder de aandacht der leerlingen.

Dat uit het zaadje de plant ontkiemt; dat deze zich ontwikkelt — meer bladeren krijgt en forscher stengel; dat aan dien stengel bloemen komen en dat deze weder vruchten voortbrengen — gelijk aan het gezaaide zaad — valt geheel onder de kinderlijke bevatting. We bedoelen natuurlijk slechts de feiten — niet het hoe en waarom.

Dat zich uit het eitje een zijdewormpje ontwikkelt, en dat na de gedaanteverwisselingen ten slotte een vlinder te voorschijn komt, die weer eitjes legt als dat, waaruit het dier was ontstaan, valt gemakkelijk waar te nemen.

Maar bij de zoogdieren gaat — voor een kind — de wet niet door, tenzij men beweert, dat een kalf onvolkomener is dan een koe, getuige het gebruik van voedsel. In elk geval is daar de wet niet zoo duidelijk.

Gaan we na, wat er alzoo bij de behandeling van eeni# dier of plant ter sprake komt, dan zal blijken, dat — vooral in de hoogere klassen — het onderwijs vrij moeilijk te geven is, wijl het van den onderwijzer een zeer nauwkeurige en uitvoerige studie van de natuur vordert. Een troost echter — die studie is aantrekkelijk en de in onze dagen verschenen geschriften van deskundigen stellen ons tot die studie in staat.')

Bij de behandeling van het dier zou ter sprake komen:

I. liet dier als individu (de organen en de functie); eigenaardige levenswijze en bouw; nestbouw, zorg voor jongen; het bepalen van de orde, waartoe het behoort of vergelijking met die dieren, welke er in vele opzichten mede overeenkomen.

II. Het dier ten opzichte van den mensch; nut of schade, dienst v<5<5r en na den dood; trouw van den hond bijv,, verzorging door den mensch. Omgang van het dier met kinderen; jacht, vischvangst enz ; fabricatie.

') Zie: Heimans en Thijsse: Van Vlinders, Hloemen en Vogels, In Sloot en Plas, Door liet Kietland, Hei en Dennen enz., benevens de Tijdschriften: De levende natuur en: De natuur in!