is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenvoudige behandeling van liet menschelijk lichaam. Zoo ook Tan de huisdieren. Iets van andere inlandsche gewervelde dieren. Enkele zeer bekende buitenlandsche Eemge gelede en andere lagere dieren

De hoofddeelen der plant. Iets aangaande zeer bekende inlandsche en enkele buitenlandsche planten.

Eei.ige belangrijke delfstoffen.

Iets over de betrekkingen tusschen de verschillende schepselen: menschelijke bedrijven, die met de natuurlijke historie in onmiddellijk verband staan.

Zien we nu, hoe de lieer J. de stof heeft gerangschikt en op welke gronden dit geschiedt,

Achtereenvolgens wijst hij er op, 1°. dat in zijn handleiding gezorgd is het moeilijke te laten volgen op het gemakkelijke en rekening is gehouden met „de aanvankelijk zeer geringe, doch gaandeweg toenemende vaardigheid der leerlingen in het bezien en het hanteeren der natuurvoorwerpen

2 . dat de delfstoffen, die leven en vorm missen, voor de verstgevorderden bewaard moeten blijven, ook, omdat zij vooral wegens „hunne physische en chemische eigenschappen, hun aardrijkskundig belang en hun gebruik" aandacht verdienen en dat heel wat ƒ oorbereiding moet voorafgaan om alles te kunnen begrijpen;

3°. dat achtjarige leerlingen wel iets kunnen begrijpen van' een behandeling der voornaamste lichaamsdeelen van den mensch en der huisdieren;

4 . dat aanschouwingsoefeningen in het begin van den cursus noodig zijn; daarvoor kunnen planten en lagere dieren dienen.

De Schr. kiest planten, en wel bladeren en hun rangschikking aan den stengel, (wortels en stengels bieden niet genoeg afwisseling, bloemen zijn te samengesteld, meest klein en te teer, bij vruchten stuit men op gelijksoortige moeieljjkheden).

Daar de lieer J. het noodig vindt, bedacht te zijn op herhaling, uitbreiding en bijvoeging, ontstond een concentrische gang.

Als voorbeeld noemt hij:

„In het begin van den cursus worden de uitwendig zichtbare deelen der koe behandeld; in het volgend gedeelte die van andere tweehoevigen; in het derde deel de inlandsche tweehoevigen, ook ten opzichte van geraamte, maag enz.; in het vierde, de meest bekende buitenlandsche tweehoevigen."

Thans volgt de gang.