is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. v. de eenvoudige verschijnselen, die ons inzicht verschaffen in de werking der pompen vooraf moeten gaan of b. v. die van het geluid.

Waar we wel rekening mede moeten houden is de mogelijkheid om aanschouwelijk te zijn en proeven te nemen of waarnemingen elders te laten doen.

Bij de opeenvolging der onderwerpen moet zooveel mogelijk gestreefd worden naar onderling verband.

Is het zeker, dat de eenvoudigste zaken van geluid, licht en electriciteit op de school behooren, verklaring evenwel te geven zou moeilijk gaan: we wenschen dan ook slechts de verschijnselen onder de aandacht te brengen, opdat de leerling zich rekenschap geve van wat er gebeurt en hij zich niet meer bepaalt tot het met verwondering stil staan bij het zien dier verschijnselen.

Ook de wet van Archimedes, hoe eenvoudig die ook moge schijnen, wordt niet „verklaard.'' De verschijnselen alleen worden nagegaan en daaruit wordt de regel afgeleid.

§ 28. De leermiddelen.

Over de leermiddelen kunnen we kort zijn. Het zal hier niet noodig wezen een afkeurend oordeel uit te spreken over de platen, volgens welke het gehcele onderwijs zou kunnen worden gegeven.

We hebben natuurlijk, behalve enkele afbeeldingen, werkelijke instrumenten noodig.

Alleen mag hier deze opmerking een plaats vinden: waar het kan, vervaardige de leerling zelf de werktuigen, die we moeten gebruiken, in de eerste plaats, omdat we zelfwerkzaamheid eischen en verder, om de valsche meening te voorkomen, dat met dure, door den werktuigkundige vervaardigde instrumenten alleen de proeven genomen kunnen worden. We wenschten wel, dat de leerling de in school waargenomen verschijnselen ook later (in huis) kon doen plaats vinden met behulp van eigen gemaakte voorwerpen. Ook ter bevestiging van het geleerde en om den lust tot onderzoek gaande te houden, zouden we ten zeerste aanbevelen, den leerling bepaalde opgaven te stellen en het proeven te laten nemen, vooraf aan te geven.