is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de medereizigers helpen ze wat, zoodut ze niet op verkeerde lijnen overstappen, de familie staat op de plaats van bestemming aan het station — op het perron zelfs — en de lieden, die geen aardrijkskunde van de provincie of van het land hebben geleerd, zijn toch terecht gekomen. Ja, maar met veel hulp van anderen — en met een gevoel van afhankelijkheid van al die menschen: voerman, conducteur, medereizigers .... Zouden ze niet meer genot gehad hebben, indien ze zich zoo eenigszins hadden kunnen oriënteeren ?

Maar die practische zijde van het geografisch onderwijs is nog zeer weinig beduidend. Immers, zelfs hij, die wel de aardrijkskunde van zekere streek heeft bestudeerd, zal zoo nu en dan — ter voorkoming van vergissingen — moeten vragen. Hij heeft alleen dit voordeel, dat zij zich beter oriënteert, dat hij weet, waar hij is, waar hij komt.

Maar er is meer — ook voor degenen, die de plaats hunner inwoning niet verlaten. Reeds in huis hooren de kinderen spreken over verafgelegen steden, over andere provinciën, over Indië, over Amerika. In couranten en brieven lezen ze later van allerlei andere oorden dan het hunne. En nu weten we allen, hoeveel gemak en genot het ons verschaft, wanneer we in staat zijn, ons, al is het slechts de ligging van een plaats voor te stellen.

De litteratuur, die ons spreekt van andere personen dan de ons omringende, van personen, wier lotgevallen plaats hebben in onbekende oorden (d. i. oorden buiten de omgeving); wier lotgevallen in nauw verband staan met de plaatselijke gesteldheid vaak van hun woonplaats — de litteratuur, dat schoone middel tot zelfontwikkeling, dat eerst dan hulp biedt, als we geleerd hebben ons het beschrevene werkelijk voor te stellen — zij maakt studie van de aardrijkskunde noodzakelijk, maar zoo, dat van de werkelijkheid, d. i. de omgeving, wordt uitgegaan.

En later komt de geschiedenis, die verward wordt, indien niet een vrij duidelijke voorstelling is gevormd van de plaats, waar ze voorviel.

Over het innige verband met andere leervakken spraken we reeds.

Over de veelzijdige belangstelling kunnen we thans vrij kort zijn, want zeer veel van wat we bij de natuurkennis opmerkten,