is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nuichtifjste koning dor Franken was Karei de Groote. Het leenstelsel. De opvolgers van Karei den Groote waren te zwak om liet groote rijk te regeeren. Holland werd het belangrijkste graafschap. Filips regeerde zeer streng. Karei V zag liever, dat al zijn onderdanen door denzelfden godsdieust verhonden bleven en daarom (?) strafte hij de Hervormden streng. De 10e penning. Requesens sloeg het beleg voor Leiden, want bezat hij die vesting, dan kon hij heel Z-Holland gemakkelijk onderwerpen. De L nie van Ltrecht. De Raadpensionaris was in de Republiek vaak een belangrijk persoon. De O. I. Compagnie. J. P. Koen was een zeer bekwaam man. J. de Wit was een bekwaam man, die door zijn kunde en beleid aan de Republiek vele diensten bewees en haar in 't buitenland zeer gezien maakte. Onze koop lieden hadden aan de opstandelingen allerlei oorlogsbehoeften verkocht; daardoor werd Engeland zoo kwaad, dat het ons den oorlog verklaarde. De stadhouder (Willem V) was echter een zwak vorst, die weinig geschiktheid bezat om het land rustig te houden. Slecht bestuur en twist en tweedracht hadden haar oudergang veroorzaakt. De repulhek. Schimmelpenninck kreeg koninklijke macht. Rente der Staatsschuld enz.

Dergelijke buitengewoon moeilijke zaken en dergelijke banaliteiten komen in bijna elke lees- of leerboekje over de Vaderlandsche Geschiedenis voor.

Is bet dan zoo gemakkelijk een idee te geven van een samenstel als de Republiek, van een vereeniging als een Compagnie?

Is liet dan zoo eenvoudig de macht van een keizer, een staatsman, den invloed van een raadpensionaris te begrjjpen?

En is men dan zoo spoedig klaar met: een zwak vorst? En het leenstelsel dan ?

Jan leent aan Piet: Piet belooft Jan daarvoor te helpen, als ( ornelis hem soms slaat — ziedaar liet leenstelsel voor kinderen der vierde of vijfde klasse.

Maar is dat 'n stelsel? Is dat 'n beeld van den feudalen toestand ?

En die boosheid van Engeland ? ie werd er nu eigenlijk boos? wat is dat „den oorlog verklaren?" wat gebeurt er dan?

3. Doch, we eraan over tot de beschavingsgeschiedenis.

Dat zal eerst kost zijn voor onze elf- of twaalfjarige leerlingen!

Let maar eens op. Daar wordt gesproken over:

onbeschaafde menschen — over hutten en holen — over steenen werktuigen — het verbranden van dooden, over tal van goden en over gastvrijheid; over het bckeeren tot een godsdienst, over moeite, die gedaan wordt om een volk te beschaven.