is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leicesters vertrek tot liet twaalfjarig bestand. — - Handel en scheepvaart. — Ons land van 1000—1650. — De oorlog hervat. — Willem II. Eerste Stadhouderloos tijdperk. — Willem III. — Ons land van 1050—1700. — Tweede Stadhouderloos tijdperk. — Hoe het er na den vrede te Utrecht in ons land uitzag. — Willem IV en Willem V. — De Fransehe omwenteling. — De Fransehe republiek wordt een keizerrijk. — Ons land gedurende de 18e eeuw. — Val van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. — De Fransehe tijd.

II. De oudste bewoners van ons Vaderland. — De heerschappij der Romeinen — Franken, Saksen, en Friezen. — Karei de Groote. — Verdeeling van het Frankische rijk. — Invallen der Noormannen. — Het ontstaan der kleine leenstaten. — De maatschappij in den eersten tijd van het leenstelsel. — De kruistochten. — Onder linge strijd der leenstaten. — Toestand van ons land in de 18e eeuw. — De bevolking van het platte land. — Het ontstaan en de opkomst der steden. — De 14e eeuw. Het Hollandsche, Henegouwsche, Beiersche, Bourgondische en Oostenrijksche huis. — Hoe het land bestuurd werd tijdens de Bourgondiërs. — Herhaling van den toestand des lands in de 15e en 16e eeuw.

III. Algemeene herhaling. Overzichten.

A. De Staatkundige gebeurtenissen. — B. Hoe de verschillende vorsteu elkaar opgevolgd hebben. — C. Hoe ons land gekomen is tot den omvang, dien het thans heeft (met drie kaarten). — D. Door wie het land achtereenvolgens werd bestuurd. — E. Hoe de „standen" ontstaan zijn. — F. Bepalingen uit de Grondwet (historisch besehouwd). — Uitvindingen enz. (chronologische orde).

Aanhangsel. I. De afbeeldingen in de leesboekjes (een verklaring daarvan). II. Uit de oudste geschiedenis van Amsterdam. III. Bronnen.

De leesboekjes bevatten een groot aantal illustratiën: reproducties van schilderijen uit het Rijks-museum, van afbeeldingen uit De Roever, ..Tiet leven onzer voorouders," van de geschiedkundige platen van Lehmann en oorspronkelijke teekeningen. Wat de methode betreft, zeggen deschr.: „eerst de behandeling; tijdens die behandeling komt de leerling tot het inzicht in verschillende historische zaken. Bjj dat deel van 't onderwijs zij de onderwijzer niet geheel gebonden aan het lees- of leerboek. Gedurende dat onderwijs ontstaat dan voor elk der behandelde deelen een ?chema, dat door den leerling in een cahier kan worden opgeschreven.

Eerst daarna komt de les in 't leesboek aan de orde."

Het onderwijs moet door detailschilderingen, waarvoor de schrijvers of een bron of de stof opgeven, worden aangevuld.

Het lezen moet het onderwijs in de historie steunen.

'2. Ons Volk. Leesboek over de geschiedenis des Vaderlands

door II. F. De Boer.