is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar dit kon, tot uitgangspunt gekozen voor datgene, wat de leerling van de gesch des vad. weten zou.

4e. Onze boekjes willen leesboekjes zijn. Eerst moet de leerstof boeiend en aanschouwelijk verteld worden, daarna moet over dezelfde stof nog eens worden gelezen, opdat het geleerde nog ééns bewust worde. Het leesboek is een hulpmiddel voor het oud. in de gesch., het moet daarom (?) zooveel mogelijk in eenvoudige en duidelijke taal geschreven zijn.

Het leesboek mag nooit dienen om aan te vullen, wat bij het mondeling onderwijs verzuimd is."

Ter verwerking van de stof geven de schrijvers vragen: a. repetitievragen, b. denkvragen of vragen, die een nog al omvangrijk antwoord eischen.

Wat deze methode met vele reeds bestaande gemeen heeft is dus:

le. Dat de onderw. niet weet, hoe hij de stof moet behandelen, aangezien de schr. geen aanwijzingen daaromtrent geven.

2e. Dat de gesch. in chronologische volgorde wordt genomen.

3e. Dat herhaling noodig is.

We zullen dus voor ons hebben leesboekjes, waarin dezelfde stof voorkomt, die behandeld is.

De leesboekjes zijn een hulpmiddel. Hoofdzaak in de mondelinge behandeling.

Omtrent dit punt kunnen we opmerken, dat de boekjes, bij het doorlezen den indruk geven van zelf een handleiding te zijn. Uitdrukkingen als: „vroeger lazen we, dat...." (pag. 82) wettigen dit vermoeden.

Wat haar van de andere onderscheidt, is dit:

1. Dat, waar de historie er aanleiding toe geeft, ook die historie in betrekking tot Amsterdam wordt gebracht.

Lang niet overal echter gaan de schr. van Amsterdam uit!

2. Dat ze alleen voor Amsterdamsche scholen te volgen is.

Voor een leesboek voor de 5e en 6e klasse komt ons de taal

wel wat heel eenvoudig, hier en daar minder nauwkeurig en niet steeds „voorbeeldig" voor. O. i. is aan de behandeling van den laatsten tijd te weinig ruimte gegeven.

5. Kort na de verschijning van de geschiedenis-methode van Douma en Veeninan, verscheen ook een Handleiding voor het onderwijs in de Vaderlamlsche geschiedenis oj> de L. S,

/