is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Het met elkaar maken van een lesje op het bord of de lei.

10. Het lezen yan het zwarte bord van woorden, die de leerlingen vroeger gemaakt hebben.

Het eigenaardige is dus, dat de leerlingen dit hulpmiddel kunnen gebruiken nog voor ze de letters kennen en dat ze met vele letters tegelijk kunnen werken. De ervaring schijnt te leeren, dat deze methode goed voldoet, en den leerlingen zeer bevalt. Dit laatste achten we — voor het mechanisch lezen — van zeer veel belang.

Dat hier geen meer methodes worden besproken, is geen gevolg van geringschatting der niet-behandelde. Plaatsgebrek maakt beperking noodig, anders hadden we nog willen wijzen op de methodes van Baron, van Ankum, Colenbrander, Ter Haar, Koffijberg, C. H. de Jong (hierbij worden o. a. letterrepen gebruikt, die aan de daarop genoemde objecten vastgehecht en met de voorwerpen opgehangen worden, b.v. koek, noot, kies, ruit enz.), Mulder, Schoonbrood, Yan Wulfen (sprekende letterbeelden), Yan Zaaien, De Bruin, Van "Veen, de leesboekjes, uitgegeven door het R. C. Jongens-weeshuis te Tilburg en vele andere.

VRAGEN EN OPGAVEN.

1. Vergelijk de methoden: Verslwys, Zeraike, Bouwman-Hildebrand, Doutna & Lem met het oog op de eischen, die we hebben gesteld .

2. Komen er in de aan u bekende methodes ook woorden voor, die den leerling niet bekend kunnen zyn ?

3. Acht gij 'tnoodig het aanschouwingsonderwijs te verbinden met het lezen?

4. Hoe denkt go over de verbinding van 't schrijven met 't lezen?

5. Wat is uw oordeel over de „sprekende letterbeelden?

6. Acht ge t noodig in de leesboekjes illustraties op te nemen ? Met welk doel ?

7. Acht ge woordenreeksen noodig in de leesboekjes?

8. Is het noodig in die boekjes verschillende lettertypen op te nemen?

9. Is het mechanisch lezen met de klas zoo in te richten, dat niet gezondigd wordt tegen het beginsel der zelfwerkzaamheid ?