is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor dit laatste zorgt de liniëering, en de groote moeite om rechte regels te schrijven is dus heel wat verminderd.

Aan die gestelde cischen van sierlijkheid mogen onze leerlingen wel voldoen. Men ziet echter terstond, dat ook die eischen met de vlugheid wel wat in strijd kunnen geraken.

Het practische doel hoeft de monstrueuse, nauwelijks voor een groote hand te vormen letters onnoodig gemaakt Er zijn nog wel scholen, waar men zich bejjvert de leerlingen te oefenen in de kunst van groot schrijven (tot oefening van de hand zeer zeker), maar, waar in het leven die kunst zoo weinig toepassing vindt, daar is het kind het groot schrijven spoedig „verleerd".

Over de andere eischen, die we stelden, kunnen we thans zwijgen.

Maai er doen zicli hier andere zaken voor en wel zulke, die betrekking hebben op het lichaam. Dit is bjj alle vaardigheden het geval. Reeds wezen we op de houding. Deze dient natuurlijk zoo te zijn, dat er geen schadelijke gevolgen worden ondervonden voor de gezondheid en dat de minst mogelijke vermoeidheid bij het schrijven wordt veroorzaakt. In verband hiermee dienen de banken gekozen te worden met het oog op de grootte der leerlingen; het tafelblad mag noch te hoog noch te laag zijn.

Doch niet alleen de lichaamshouding is bij de zaak betrokken, ook op het gezicht komt het aan.

Nu is in den laatsten tijd op deze zaken in 't bijzonder de aandacht gevestigd en de onderzoekingen met de openbaarmaking van de resultaten hebben op verschillende plaatsen geleid tot invoering van het steilschrift (loodrecht schrift).

§ 55. Steilschrift.

Iloe is de ook tot voor korten tijd voorgeschreven houding bij het schrijven?

Op horizontale ljjncn moeten letters geschreven worden, die hellen met een hoek van 45° (waarom die hoek, zal zoo'aanstonds duidelijk worden). Veronderstellen we, dat het schrift recht voor het lichaam ligt, evenwijdig aan den tafelrand. Nu is