is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Geef een voorbeeld, waaruit blijkt, hoe ge een voor de 4e klasse geschikt versje wilt laten teruggeven.

9 Kies een eenvoudig gediehtje. Stel vragen naar aanleiding daarvan om die

oor de leerlingen te laten beantwoorden, zoodat ze op die wijze den inhoud weergeven.

10. Hebt pe iets aan te merken op oefeningen als: „vervang de cursief gedrukte woorden door synoniemen. Breng de volgende woorden in zinnrn."

11. Welke voordeelen zijn verbondon aan het verstandig memoriseeren ?

12. Geef van elk leervak een voorbeeld, hoe daarmee het spreken en het stellen kunnen worden verbonden.

13. Hoe denkt ge over het schrijven van brieven aan gefingeerde ooms en tantes?

14. Wat .s uw oordeel omtrent oef. als deze: „Het is - en - koud. Een wind uit liet —. Velden en — zijn — met sneeuw. Elk maakt haast - in

_ huis te -. De - loopen - naar - school" enz.

15. Vergelijk de „stelmethodes", die gij kent, met elkaar.

16. Geef typen van steloefeningen.

D. Het eigenlijk taalonderwijs.

Voortgezet Lezen.

§ 76. Doel en omvang van 't verstandig lezen.

Het valt eenigszins moeilijk dit onderwerp geregeld te behandelen, daar we te doen krijgen met onderdeelen van een geheel, welke wel in nauw verband tot elkander staan, maar die dan' toch ook weer los genoeg van elkander zijn om een afzonderlijke bespreking ten opzichte der verschillende methodische eischen wenscheljjk te maken. Laten we allereerst de aandacht vestigen op het feit, dat we met het lezen leeren bedoelen den leerling in staat te stellen de door anderen schriftelijk uitgedrukte gedachten op te vatten. Daartoe is noodig: 1°. dat de leerlin^ mechanisch kan lezen; 2°. dat hij tengevolge van liet overige onderwijs een groot aantal voorstellingen heeft verkregen; 3°. dat hij heeft geleerd een zekeren gedachtengang te volgen.

Het zal zeker overbodig zijn hier nauwkeurig aan te geven, hoe deze drie zaken, oorspronkelijk vrij los van elkaar staande,"