is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek voor de methodiek der leervakken, ten dienste van hen, die studeeren voor de hoofdacte en voor vergelijkbare examens

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer door. De leerstof, die het kind zijn ganschen schooltijd door moet bezig honden, zij een aaneengesloten geheel, zoo zegt men. Nu valt de uitwerking van dat beginsel verschillend uit, al naar het standpunt, waarop men zich plaatst.

In hoofdzaak zijn er twee richtingen te onderscheiden, de eene, die wij de Zillersche zouden kunnen heeten (naar prof. Ziller te Leipzig), acht de zedelijke vorming hoofdzaak en maakt daaraan elke leerstof min of meer ondergeschikt en wenscht dus van de zaken uit liet gebied van aardr., gesch., natuurkennis slechts zooveel te geven als noodig is om dat opvoedende onderwijs helderder, doeltreffender te maken. De andere richting wenscht het aanbrengen van zaakkennis op den voorgrond te plaatsen en dit onderwijs zooveel mogelijk in den dienst te stellen van de zedelijke opvoeding.

De eerste wil als centrum de geschiedkundige stof: sprookje, vertelling, historie (bijbelsche of (en) vaderlandsche); de tweede eischt kennis der omgeving als leerstof; gene sluit dus de kennis van de zaken bij vertellingen, sprookjes, geschiedkundige verhalen aan; deze wil omgekeerd eerst de stof voor het zaakonderwijs vaststellen en daarmee in verband ook verhalen, die een zedelijke strekking hebben. Beide richtingen zijn het er over eens, dat het verder onderwijs in vormen moet berusten op dat in zaken (dus lezen, schrijven, grammatica, stellen aansluitende bij en hun materiaal zoekende uit het onderwijs in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis).

Van de tweede richting zagen we reeds een voorbeeld in: 1. Het Zaak onderwijs in de eerste twee leerjaren (aanschouwingsonderwijs) door II. Douma en M. H. Lem en Ons Leesboek met handleiding door dezelfden. Om het coneentratieïdee geheel toe te passen zijn deze twee werken nog aangevuld met een handleiding voor het vertellen, schrijven, zingen, teekenen, de grammatica en het stellen, eveneens voor de eerste schooljaren n.1. Het Kinderboek. (Uitgave Muusses, Purmerend).

Voor de overige leerjaren zie men ook het Leerplan door H. Douma, uit welk concentratieplan we reeds een enkel overzicht aanhaalden. Hier geven we ongeveer do stof: