is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O wat ligt er toch een zwaar oordeel op de kerk, dat de Heere het om onze zonden toelaat. O wat is de duisternis dezer eeuw groot, wat worden die nieuwmodische tijd- en gewinschriften onder allerlei titels en benamingen met smaak gelezen, de besten zijn zoutelooze leeringen en een lichte kost tegenover de geschriften onzer Vaderen, die Gods Woord me't de zalving des H. Geestes hebben verklaard. Als de Heere eens eene waarachtige bekeering en Reformatie verwekte, dan zouden er meer dan voor vijftigduizend penningen boeken te verbranden zijn.

Het schijnt r eeds zoo hoog geklommen te zijn, dat er zwnder bloedstorting geen verbetering te verwachten is, daar alle verbroedering de voorteekenen en toebereidselen van zijn, dat de tijd nabij komt. Daarom geliefden! worden wij geroepen ons aan te gorden met de waarheid, om het reine van het onreine, Godswerk van menschen\verk te onderscheiden.

1. De modernen zijn met al hunne natuurlijke wijsheid, ,,de duisternis dezer eeuw," omdat zij de onfeilbare ingeving van Gods Woord loochenen en zij hebben vele navolgers, daarom is de Geest des Heeren van ons geweken, de kracht der Waarheid wordt in 't algemeen gemist, integendeel, er moet op rotsen geploegd worden.

2. Het liberale Christendom vervalt al meer en meer in diepe onkunde en lusteloosheid, zij lezen liever couranten et; romans dan Gods H. Woord, zij schrikken en beven niet dat er geschreven staat: „dat God met vlammend vuur wrake zal doen, over degenen die Hem niet kennen,-'' 2 Tes. 1 : 8.

3 De orthodoxe belijders zijn tegenwoordig een groote menigte dit is de laatste modeleer. Liberaal en modern zijti verouderd, die geen vergaderingen, zendingsfeesten en ver-