is toegevoegd aan uw favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verleid te hebben voor eene eeuwigheid, toen de He ere voor een aantal jaren Ds. Sijpkens van zijne algemeene dwaalleer overtuigde, herriep ZEerw. openlijk zijne blindheid en beklaagde de zielen die gestorven waren, zeggende: „O wee mij, indien het bloed des Lams mij niet vrijmaakte1, die zielen zouden ten jongsten dage tegen mij zeggen: gij hebt mij verleid." O die tot hiertoe onder de verleiders beiioort of die zich laten verleiden, O mocht gij eens d;>or Christus waarschuwingen aan uwe inbeelding ontdekt worden en uwe zandgronden gaan verlaten want „uw val zal groot zijn, Matth. 7.

3. Zij hebben te strijden tegen de belijders van Christus gerechtigheid; de eerste zonde in ons stamhoofd Adam had zijn oorsprong in een streven naar onafhankelijkheid; om zichzelven buiten den Heere te willen redden, dit kwaad neemt tegenwoordig algemeen toe, om in een verstandelijke toestcmmnig der Waarheid te berusten, dit is. de groote oorzaak van de dloodigheid en geesteloosheid van onze eeuw, wat zal het u baten, die belijdt, dat ge onbekeerd zijt en alleen door Christus gerechtigheid behouden kunt worden? O, vrienden! nog eens! Wat zal het u baten, dat uw verstand verlicht is in de Waarheid, hetwelk zijn oorsprong heeft uit uwe ouders, onderwijs of omgang met de vromen; |o;ch! och! als ge onder dat alles een doode ziel in uw binnenste blijft omdragen, ge beeldt u heimelijk op uwe belijdenis iets in, boven -diegenen welke een dwaal . er omhelzen. O: als de bezem des doods uwe hoop eens zal wegvagen; schrikt en beeft, dat de Heere het wee zoo uitspreekt over „de genisten in Sion en de zekeren op den berg van Samaria" Amos 6.

4. Zij hebben te strijden tegen de aannemers van Christus gerechtigheid, het bevel en de plicht om Christus'