is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. De geloovigen hopen op eene volkomene verlossing.

1. Van het lichaam dezes doods. Het heeft den HEERE om wijze en Hem verheerlijkende eindens niet behaagd, om eene volmaakte herschepping over den geheelen mensch te scheppen, om de gevolgen der bondbreuk te betreuren, onder het lichaam der zonde te laten zuchten, Christus,' Middelaarswerk onmisbaar te maken, en een heimwee naar de verlossing in hen te verwekken. O, zij moeten wat zuchten en kermen: ,,Ik ellendig mensch, wie zal mij verlossen?

2. Van alle onkunde en zielsduisternissen. Hoe meer een geloovige door zielsoefeningen naar den HEERE dorst, en met de mededeelbare eigenschappen van de zalige Godskennis gezegend wordt hoe meer hij zijn kleine kennis ziet en betreurt, en wel eens met tranen naar het Paradijs, teruggeleid wordt, toen Adam den HEERE kende aan den wind des daags, o, wat ontelbare zielsduisternisSen en droevige Godsontberingen moeten zij van het begin tot aan het einde van hun pelgrimsreize al ondervinden.

3. Van een moeitevolle wereld. O, een oprecht christen gaat wat gebukt: „het aardrijk zij om uwent wille vervloekt, ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, met smarte zult gij daarvan eten, aile dagen uwens levens.." Zeer velen zijn arm naar de wereld; zij hebben de Wet der liefde tot hun naasten in 't hart geschreven, en zijn zeer bevreesd dat zij hun schuld niet kunnen betalen, zij begeeren een eerlijk stukje brood van den HEERE, gelijk de Zone Gods in 't Onze Vader geleerd heeft: geeft ons heden ons dagelijks brood," nl. ons brood, dat ons eerlijk van U gegeven wordt; anderen hebben velerlei tegenspoed, zorgen, verdriet, ziekten, hartgrievende tegenwerking van ouders, echtgenooten of kinderen.

4. Van de listige omleidingen en vurige pijlen des Satans