is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de mensch ia en blijft niets dan enkel zonde en goddeloosheid, de zaligheid ligt geheel buiten den mensch, alles in Christus,; hooren zij oprechte christenen klagen over zOltiden en Godsgemis, heilbegeerig om naar Gods deugdenbeeld te worden herschapen, dat zijn vrome werken der Wet. O vrienden! dit zijn listige omleidingen des, duivels; wat baat heeft een arm en hongerig mensch, dat een rijke overvloed heeft en die voor zichzelven behoudt? Daarom, de Satan zal die ingebeelde christen niet bestrijden, hij laat hen maar pronken met die belijdenis, als Christus en den zondaar maar elk op zichzelven blijven. O neen, geliefden! de uitverkorenen ontvangen uit Zijne volheid genade voor genade." Joh. 1 : 16. De levende ranken zijn in en met Hem vereenigd om Gode vruchten te dragen. Joh. 15. Zij worden ééne plant met Hem om de kracht van Zijn dood en opstanding deelachtig gemaakt te worden, om de zonden af te sterven en door Hem Gode te leven. Hom. 6.

3. Daar is een hope door verleiding der huurlingen. Velen bestudeeren goede boeken en door omgang met de vromen kunnen zij twee uren flink gereformeerd prediken, hetzij van een voorschrift, of, die een goed geheugen heeft, uit het hoofd. Doch al voor jaren hebben mij geoefende kinderen Gods op twee zaken opmerkzaam gemaakt, ten eersten: er wordt gemist het ontdekkend overbrengen van de Waarheid in de toepassing op de consciënties der hoorders; de uiterlijke belijders kunnen er gemakkelijk onder zitten en Christenen blijven; ten tweeden: van de predikstoel het onderling bespreken van het bevindelijk werk der genade. Des Heeren knechten zijn zonen Zadocs om het reine van het onreine te scheiden; de huurlingen spreken gedoopte kinderen van geloovige ouders zalig, doch de HEERE spreekt: „niet die uit den bloede, maar uit God