is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Dordrecht, hoewel ze van den inhoud totaal vreemd zijn, en in den grond bittere vijanden van de leer van onze Dordtsche vaderen. Die is te scherp, te ontdekkend, daarin wordt alle menschenwerk voor niet verklaard, daarom hoort men openlijk zeggen: de geschriften van een LODENSTE1N, COMRI, SMYTEGELT, VERMEER enz. zijn verouderd voor onzen tijd, zij moeten ruimen voor geschiedenissen, beelden, vreemde woorden en eene sierlijke rede, waarin geen geest of leven gevonden wordt: bij nauwkeurig onderzoek zal het de ervaring bevestigen, waar het leven Gods, gemist wordt, de beoefening van de ware Godzaligheid in huis en opvoeding der kinderen; die schreeuwen veelal luidkeels tegen de staatswetten in kerk en scholen die zijn vol ijver om het buitenste des drinkbekers te reinigen, heimelijk uit werkheilige beginselen en vooral om menschen te behagen; een vormelijke godsdienst kunnen ze buiten de invloeden des H. Geestes betrachten. -

Christus heeft gewaarschuwd: „gij die de mugge uitzuiget en de kemel doorzwelgt," leest eens Matth. 23. Gods oude volk, dat in Nederland verspreid is, zijn tegen de nieuwe staatswetten en zijn het hartelijk eens met de verordeningen van Dordrecht, maar zij zeggen met Naboth: „dat late de HEERE verre van mij zijn, dat ik u de erve mijner vaderen geven zoude/' 1 Kon. 21. Zij' gaan de innerlijke waarheid niet opheffen voor den vorm en letterschors, de echte moeder haar ingewand ontsteekt als de levende waarheid doorsneden wordt, 1 Kon. 3 : 26. Zij blijven biddend uitzien en hopend wachten naar den Noorder- en Zuidenwind des H. Geestes, dat de God onzer vaderen in Nederland eens wederom met Zijn vuur- en haardstede mag komen wonen.

6. Tegen de verbroedering van onzen tijd. Dit heeft