is toegevoegd aan je favorieten.

De wapenrustinge Gods om vast te staan en te strijden tegen de listige omleidingen des duivels, de duisternisse dezer eeuw, en tegen de geestelijke boosheden in de lucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, zonder mij en kunt gij niets doen," die zal Hem niet vruchteloos- laten roepen: „komt tot Mij en uwe ziele zal leven,' dit' begeeren uit Zijne volheid genade voor genade te ontvangen, uit dat gezegend Hoofd worden Zijn leden geestelijke broeders,'en zusters; dat zij samen in den gebede strijden: „want eendracht maakt macht." O vrienden! dit is vooral noodzakelijk in onze donkere vooruitziende dagen: „doet wel bij Sion naar Uw welbehagen, bouwt de muren van Jeruzalem op." Zij deelen toch in elkanders lotgevallen; zij weenen met den weenende en zijn blijde met den blijde; daar bestaat eene vereeniging, die door den H. Geest gewerkt wordt; dit is menigmaal door mij ondervonden, door eene zeer geliefde vriendin* uit Amerika, mij van aangezicht onbekend, dat de HEERE haar pen bestierde, om mij in tijden van droefenis te verkwikken; eenmaal zal de begeerte vervuld worden dat zij elkander zullen aanschouwen en zullen leeren kennen, gelijk Petrus, reeds Mozes en Elias, kende, toen zij de eerstelingen der zaligheid smaakten O, verdrukte Sionieten! moet gij hier het pad der verdrukking bewandelen en door kruis en lijden geheiligd worden, en om u tranen en armoede bespotting ondergaan. Laat dit u vertroosten, dat de HEERE beloofd heeft zeiven de tranen te zullen afdrogen tot in alle eeuwigheid. Amen.

NAZANG: PSALM 149: 5.

* Mej. Sieben.